ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ระบบเว็บไซต์พอร์ทัลข้อมูลกลางเพื่อประชาชน

คำนิยาม

 • ระบบเว็บไซต์พอร์ทัลข้อมูลกลางเพื่อประชาชน (Information Service Portal) หรือ Content Portal หมายถึง ระบบเว็บไซต์ที่ให้บริการ บทความ ข้อมูลสรุป รูปภาพ Infographic ที่เรียบเรียงใหม่จากข้อมูล ข่าวสาร เอกสารประกาศ สื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสิทธิ์สวัสดิการ บริการภาครัฐได้โดยง่าย รวมถึงการอำนวยความสะดวกและการเข้าถึงของผู้ใช้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานและมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญภายใต้พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
 • ผู้ให้บริการ หมายความถึง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่จัดให้มีการบำรุงรักษา พัฒนาและวางกรอบรายละเอียดของ Content Portal ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562
 • ผู้ใช้บริการ หมายความถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือหน่วยงานใด ๆที่เข้าใช้บริการ  Content Portal 
 • บริการ หมายความรวมถึง การใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Content Portal ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562

ข้อกำหนดในการให้บริการของผู้ให้บริการ

1. ข้อกำหนด

 1. ผู้ให้บริการจะให้บริการแก่ผู้ใช้บริการภายใต้ข้อกำหนดและนโยบายการให้บริการ ที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกำหนดทั่วไป” และภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (info.go.th) (https://www.info.go.th/web-policy) ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกำหนดเฉพาะ” ที่กำหนดเพิ่มเติมไว้
 2. ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบข้อกำหนดทั่วไป และข้อกำหนดเฉพาะได้โดยการเข้าใช้งานผ่านบริการของ ผู้ให้บริการ
 3. ข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดเฉพาะซึ่งต่อไปจะเรียกรวมว่า “ข้อกำหนด” ถือเป็นสาระสำคัญในการให้บริการของผู้ให้บริการ โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่จะต้องอ่านข้อกำหนดเหล่านี้ให้เข้าใจโดยละเอียด และให้มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างผู้ใช้บริการและ ผู้ให้บริการ
 4. สำหรับบริการที่มีข้อกำหนดเฉพาะ ในกรณีที่ข้อกำหนดทั่วไปมีข้อความขัดแย้งกับข้อกำหนดเฉพาะนั้น ให้ข้อความในข้อกำหนดเฉพาะบังคับมีผลบังคับใช้สำหรับบริการนั้นแทนข้อกำหนดทั่วไป
 5. คงไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้แก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

 

2. การยอมรับข้อกำหนด

 1. ผู้ใช้บริการจะต้องรับทราบและยอมรับข้อกำหนด มิฉะนั้น ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการได้
 2. ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับข้อกำหนดการใช้บริการของผู้ให้บริการโดยปริยายนับจากที่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป
 3. มิให้ผู้ใช้บริการ นำรายชื่อบุคคลอื่นเข้าสู่ระบบ หรือ ปลอมแปลงรายชื่อเป็นบุคคลอื่นโดยมิได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว โดยผู้ใช้บริการต้องจัดให้ผู้ให้ความยินยอมรับทราบและยอมรับข้อกำหนดนี้ก่อน จึงจะนำรายชื่อเข้าสู่ Content Portal ได้ ทั้งนี้การที่ผู้ใช้บริการนำรายชื่อผู้ให้ความยินยอมเข้าสู่ Content Portal  ผู้ให้บริการถือว่าผู้ใช้บริการได้รับรองแล้วว่าได้จัดให้ผู้ให้ความยินยอมรับทราบและยอมรับข้อกำหนดนี้แล้ว และผู้ใช้บริการได้ตกลงโดยปริยายว่าจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการไม่รับทราบหรือไม่ยอมรับข้อกำหนดนี้
 4. ผู้ใช้บริการควรบันทึกหรือทำสำเนาข้อกำหนดทั่วไปไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

3. การให้บริการโดยผู้ให้บริการ

 1. ผู้ให้บริการอาจมีการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบและลักษณะของบริการเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 2. ผู้ให้บริการอาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะหากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่น ๆ หรือขัดแย้งต่อข้อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และจะทำการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบหลังจากดำเนินการภายใน 7 วัน
 3. การหยุด หรือการยกเลิกบริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้
 4. ผู้ให้บริการอาจกำหนดขอบเขตสูงสุดของปริมาณข้อมูลที่ผู้ใช้บริการอาจส่งหรือได้รับผ่านบริการหรือจำนวนพื้นที่จัดเก็บที่ใช้สำหรับการให้บริการใด ๆ เมื่อใดก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ผู้ให้บริการ ยกเว้นกรณีที่มีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับทางผู้ให้บริการ

4. การใช้บริการโดยผู้ใช้บริการ

 1. ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้องเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอ แก่ ผู้ให้บริการอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการหรือการใช้บริการที่ต่อเนื่องหากมีการร้องขอ
 2. ผู้ใช้บริการจะใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงที่ได้ทำกับผู้ให้บริการ และไม่ขัดต่อกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติ ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการรายอื่นนำเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
 3. ผู้ใช้บริการจะไม่เข้า ใช้ หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่นนอกจากช่องทางที่ผู้ให้บริการจัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
 4. ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ ผู้ให้บริการ รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
 5. ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆในทางที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ใช้บริการอื่นอย่างไม่เป็นธรรมในทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
 6. ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใด ๆ ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

5. รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยของบัญชี

 1. ผู้ใช้บริการทราบดีว่าตนเองสามารถแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาบทความหรือข้อมูลใดๆใน Content Portal ได้โดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างระบบบัญชีเพื่อใช้ในการแสดงความคิดเห็น
 2. กรณีที่มีการสร้างบัญชีผู้ใช้งานสำหรับใช้งานในวัตถุประสงค์ต่างๆ ผู้ใช้งานมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการและจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ ผู้ให้บริการ สำหรับการใช้งานทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ

6. การรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

 1. ผู้ให้บริการจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ
 2. หากเป็นกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกประมวลผลโดยผู้ประมวลผลข้อมูลภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ ให้บริการจะทำให้แน่ใจว่าผู้ประมวลผลข้อมูลนั้นมีการประมวลผลที่สอดคล้องตามนโยบายส่วนบุคคลของผู้ให้บริการเช่นเดียวกัน

7. เนื้อหาในบริการ

 1. ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่ง หรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่น ๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่น ๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
 2. เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้นผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำหน่ายจ่ายโอน หรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น หรือมีสิทธิดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย
 3. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ใช้บริการอื่นนำเนื้อหาที่ตนสร้างขึ้นไปเผยแพร่ต่อได้โดยคำนึงถึงความได้สัดส่วนของประโยชน์และผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้บริการ
 4. ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือหยาบคายอันก่อให้เกิดความไม่พอใจภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
 5. ผู้ให้บริการ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่ง ผู้ให้บริการ อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจนโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
 6. ผู้ให้บริการ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ ในความสูญเสียหรือเสียหาย อันเกิดจากเนื้อหาที่ผู้บริการมิได้เป็นผู้สร้างขึ้น โดยผู้ที่สร้างเนื้อหาดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 7. หากผู้ใช้บริการได้สร้าง ส่ง หรือแสดงเนื้อหาใด ๆ ในบริการ ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ อันเกิดจากเนื้อหาดังกล่าวนั้นต่อบุคคลใด ๆ รวมถึงต่อผู้ให้บริการด้วย

8. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 1. ผู้ให้บริการ หรือผู้ให้อนุญาตแก่ ผู้ให้บริการ เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมดรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่ง ผู้ให้บริการ หรือผู้ให้อนุญาตแก่ ผู้ให้บริการ เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
 2. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ ผู้ให้บริการ กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ให้บริการ
 3. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ ผู้ให้บริการ โดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สพร. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สพร. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ สพร. ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ สพร. รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สพร. ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ สพร. ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ สพร. จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ สพร. ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ สพร. แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า