ประกันสังคม

เงินผู้สูงอายุ รับเป็นเงินก้อน หรือ รายเดือนได้เมื่อไหร่?

มนุษย์เงินเดือน ที่ต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมทุกเดือนซึ่งเป็นผู้ประกันตนในม.33 และ ม.39 รู้กันหรือยังว่าอายุเท่าไหรถึงจะได้เงินผู้สูงอายุ แล้วจะได้แบบไหน เป็นเงินก้อน หรือ เงินรายเดือน แล้วต้องทำยังไงให้ได้เงินสูงอายุเอาไว้ใช้ใช้จ่าย

สารบัญ

Link ที่เกี่ยวข้อง

ประกันสังคม

เงินผู้สูงอายุคืออะไร มาจากไหน ใครบ้างมีสิทธิรับเงินสูงอายุ?

เงินผู้สูงอายุ หรือ เงินบำเหน็จ บำนาญ ในระบบประกันสังคม โดยผู้ที่ได้รับสิทธิเงินสูงอายุ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 ผู้ประกันตนม. 33 หรือ พนักงานออฟฟิศ และม. 39 หรือ ผู้ที่ลาออกจากงานประจำแล้ว ที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

กลุ่มที่ 2 ผู้ประกันตนม. 40 เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ฟรีแลนด์ ไรเดอร์ แม่ค้า รับจ้างทั่วไป วินมอเตอร์ไซด์ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

กลุ่มที่ 3 ทายาทของผู้ประกันตนที่เสียชีวิต

 • ลูก หรือลูกบุญธรรมที่ชอบด้วยกฏหมาย
 • สามี-ภรรยา ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • บิดา-มารดา ที่มีชีวิตอยู่

เงินผู้สูงอายุจะได้รับเมื่อไหร่

มาตรวจสอบสิทธิกันว่าผู้ประกันตนจะได้รับเงินผู้สูงอายุแบบไหน เป็นเงินก้อนจ่ายครั้งเดียว หรือ เงินรายเดือน ตลอดชีวิต ซึ่งผู้สูงอายุไม่สามารถเลือกรับเป็นบำเหน็จหรือบำนาญได้ แต่จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาส่งเงินสมทบประกันสังคมตามเงื่อนไข คือ

เงินผู้สูงอายุจะได้รับเมื่อไหร่

ผู้ที่จะได้รับเงินก้อนเดียว จะต้องจ่ายเงินสมทบไม่ถึง 180 เดือน หรือ 15 ปี แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
 1. จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 12 เดือน รับบำเหน็จเท่ากับเงินส่วนของเงินสงเคราะห์บุตรและชราภาพคิดเป็นร้อยละ 3 ของค่าจ้างแต่ละปี
 2. จ่ายสมทบมากกว่า 12 เดือน แต่ไม่ถึง 180 เดือน ได้บำเหน็จเท่ากับเงินส่วนของเงินสงเคราะห์บุตรและชราภาพบวกกับเงินที่นายจ้างสมทบ หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ของค่าจ้างแต่ละปี
  ทั้งนี้ ผู้สมัครเป็นผู้ประกันตน ม. 39 ได้นั้น ต้องเคยเป็นผู้ประกันตน ม. 33 มาแล้ว 12 เดือน

“รับเงินรายเดือน “หรือ บำนาญชราภาพ

ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน แม้ว่าจะหยุดส่งไปช่วงหนึ่งแล้วกลับมาเข้าระบบประกันสังคมใหม่ หรือส่งติดต่อกัน 15 ปีจะมีสิทธิ์รับบำนาญเท่ากับ 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย

ใครได้เท่าไหร? เทียบสูตรคำนวณบำนาญแบบง่าย ๆ

เงินผู้สูงอายุจะได้รับเงินมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการส่งเงินสมทบ โดยมีวิธีคำนวณง่าย ๆ 2 กรณี

ผู้ประกันตนที่รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือน

เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 180 เดือน หรือ 15 ปี จะได้รับบำนาญ 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย ( สูงสุด 15,000 บาท) โดยคิดคำนวณเงินบำนาญจากค่าจ้างแล้วคูญด้วย 20%  

ตัวอย่างเช่น รายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป คำนวณเงินบำนาญได้เป็น 15,000 x 20% เท่ากับได้รับเงินบำนาญเดือนละ 3,000 บาท 
20 x 15,000=3,000
100
ทั้งนี้ กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน ให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพตามข้อ 1 ขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน สำหรับระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน
[20+ (1.5 x จำนวนปี)] x 15,000
100

คำนวณรับเงินก้อน หรือ บำเหน็จชราภาพ

แบบที่ 1 สำหรับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบกรณีชราภาพไม่ถึง 180 เดือน หรือจ่ายเงินสมทบกรณี ชราภาพ ไม่ถึง 12 เดือน เมือ อายุ 55 ปี ขึ้นไปจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพมีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบ ที่ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ

ตัวอย่าง ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบได้ 10 เดือน จะได้รับ เท่ากับ  300 x 10 = 3,000 บาท

แบบที่ 2  ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบกรณีชราภาพ ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ เท่ากับจำนวนเงินสมทบ ที่ผู้ประกันตนและนายจ้างนำส่ง  แล ผลประโยชน์ตอบแทน ตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด

ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนอายุ 55 ปี สิ้นสุดสภาพการเป็นลูกจ้างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2547 ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน ในวันที่ 10 ธันวาคม 2547 เจ้าหน้าที่วินิจฉัยในวันเดียวกัน โดยมีรายการนำส่งเงินสมทบ กรณีชราภาพของผู้ประกันตน ดังนี้
ปีจำนวนเงินสมทบนายจ้างผู้ประกันตน
25428508501,700
25431,5501,5503,100
25442,3002,3004,600
25453,2003,2006,400
25464,1004,1008,200
25472,8002,8005,600
รวม14,80014,80029,600
ทั้งนี้ ต้องคำนวณ รวมกับ ผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่ประกันสังคมกำหนด  โดยมีวิธีคำนวณผลประโยชน์ต่างตอบแทนดังนี้  

วิธีคำนวณผลประโยชน์ตอบแทน

ปีเงินสมทบเงินสมทบสะสม x อัตราผลประโยชน์ตอบแทน
25421,7001,700 x 2.4% 40.80
25433,100(1,700 + 3,100 = 4,800 ) x 3.7%177.60
25444,600(4,800 + 4,600 = 9,400) x 4.2%394.80
25456,400(9,400 + 6,400 = 15,800) x 4.3%679.40
25468,200(15,800 + 8,200 = 24,000) x 6.5%1,560
25475,600(24,000 + 5,600 = 29,600) x 2.00% x 11/12542.67

ขอคืนเงินสูงอายุก่อนอายุ 55 ปีได้หรือไม่

คำตอบคือ ไม่ได้ แม้ว่าจะส่งเงินมาครบ 15 ปี แต่ถ้าอายุยังไม่ถึง 55 ปีบริบูรณ์ ก็ต้องรอจนกว่าอายุจะครบเท่านั้น ยกเว้น 2 กรณีที่จะสามารถรับเงินชราภาพคืนก่อนอายุ 55 ปีได้ คือ
 1. ผู้ประกันตนกลายเป็นผู้ทุพพลภาพ ก่อนอายุ 55 ปี จะคืนเป็นเงินบำเหน็จ
 2. ผู้ประกันตนเสียชีวิตก่อนอายุ 55 ปี ทายาทจะได้รับเป็นเงินบำเหน็จเท่านั้น ไม่มีสิทธิรับเป็นเงินบำนาญ แม้จะส่งเงินสมทบครบ 15 ปีแล้วก็ตาม

ขอรับเงินชราภาพบางส่วน ก่อนอายุ 55 ปีได้หรือไม่

ปกติแล้ว ประกันสังคมกำหนดให้ด้รับเงินชราภาพเมื่ออายุ 55 ปี และลาออกจากประกันสังคมเท่านั้น แต่ขณะนี้กำลังศึกษาแนวทางที่จะให้ผู้ประกันตนเลือกขอรับบำเหน็จหรือบำนาญชราภาพล่วงหน้าได้บางส่วนก่อนอายุ 55 ปี

 แม้มีข้อดีคือสามารถบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินได้ แต่มีข้อเสียคือ หากใช้สิทธิรับเงินล่วงหน้าไปแล้วจะเหลือเงินบำเหน็จหรือบำนาญลดลง นอกจากนี้ยังส่วผลต่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมในระยะยาว

แล้วแบบไหนคุ้มกว่ากัน ระหว่าง บำเหน็จกับบำนาญชราภาพ

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าหลักการประกันสังคมต้องการให้ผู้สูงอายุมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหลังเกษียณ ดังนั้น   ผู้ประกันตน หากส่งเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือนจะได้เงินบำเหน็จ 

หากส่งเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือนขึ้นไปหรือทำงานเกิน 15 ปี จะได้รับเงินบำนาญ เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถเลือกรับบำเหน็จได้

ส่วนแบบไหนคุ้มกว่ากัน

การรับเงินบำเหน็จ ข้อดี ได้เงินก้อนใหญ่มาเลยทีเดียว เหมาะกับคนที่ต้องการใช้เงินก้อน   ข้อเสีย เราจะได้บำเหน็จน้อยกว่าบำนาญ และมีโอกาสที่จะใช้เงินหมดก่อน หากอายุยืนอาจไม่มีเงินเพียงพอใช้ในบั้นปลายชีวิต 

การรับเงินบำนาญ ข้อดี ได้เงินมากกว่าและมีเงินใช้รายเดือนไปจนเสียชีวิต  ข้อเสีย ไม่มีเงินก้อนสำหรับการลงทุนหากมีความต้องการ ***แทรก กราฟฟิก 3  คำนวณ บำนาญ รายเดือน)

ยื่นขอคืนเงินผู้สูงอายุที่ไหน อย่างไร

 1. ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับเงินบำนาญผู้สูงอายุ โดยแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ  (สปส. 2-01)
 2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอฯ (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร) ของ 11 ธนาคาร ดังนี้ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย ,ธนาคารธนชาต, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 3. ยื่นขอสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา

จะได้รับเงินผู้สูงอายุ เมื่อไหร่

 • เงินบำเหน็จชราภาพ ได้รับภายใน 7-10 วันทำการ (ไม่นับวันหยุดราชการ) หลังจากได้รับการอนุมัติ
 • เงินบำนาญชราภาพ หลังจากได้รับการอนุมัติ จะมีเงินโอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

สำหรับผู้ประกันตนที่วางแผนเกษียณอายุการทำงาน จะเห็นได้ว่าการจ่ายเงินสมทบรายเดือนกับกองทุนประกันสังคมนั้น มิได้สูญเปล่า เพราะนอกจากจะได้รับสิทธิประโยชน์ระหว่า การทำงานจำนวนมากแล้ว เมื่อถึงวัยเกษียณก็ยังคง มั่นใจได้ว่ามีเงินออมชราภาพไว้เป็นหลักประกัน เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้

Link ที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

คุณให้คะแนนบทความนี้เท่าไหร่

Sending

ขอบคุณสำหรับคะแนน
ต้องการแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ ?

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

แชร์ข้อมูลหรือคำแนะนำเพิ่มเติม ?

ความเห็นของคุณสำคัญกับเรา เพื่อปรับปรุงคุณภาพบทความ ให้มีประโยชน์กับทุกๆคนมากขึ้น
Sending

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save