เช็กให้ชัวร์คุณเป็นผู้ประกันตนแบบไหน ได้รับสิทธิอะไรบ้าง?

รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ! คนที่เริ่มต้นทำงานแล้ว มีสิทธิลงทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม เพื่อเป็นผู้ประกันตนและรับสวัสดิการคุ้มครองในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ เจ็บป่วย คลอดบุตร เกษียณอายุงานจนถึงเสียชีวิต สารบัญ ประกันสังคม คืออะไร? ทำไมต้องทำประกันสังคม? สิทธิประโยชน์ และความคุ้มครองจากประกันสังคม มีอะไรบ้าง? ใครมีสิทธิทำได้บ้าง? ผู้ประกันตนมีกี่แบบ (มาตรา) ต่างกันอย่างไร? ประกันสังคม ม.33 สำหรับพนักงานประจำ ผู้ประกันตน ม.39 สำหรับคนที่เพิ่งออกจากงาน ผู้ประกันตน ม.40 สำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ สรุป สิทธิของผู้ประกันตนแต่ละมาตรา Link ที่เกี่ยวข้อง เช็กสิทธิรักษาพยาบาล และอื่น ๆ เช็กสถานะและเงินสมทบสะสม ติดต่อ สำนักงานประกันสังคม ประกันสังคม คืออะไร? ประกันสังคม (Social Security Fund) คือ การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตของผู้ประกันตน เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิตในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นทำงานจนกระทั้งเสียชีวิต โดยผู้ประกันตนและนายจ้างมีหน้าที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ ทำไมต้องทำประกันสังคม? การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม จะช่วยประกันความเสี่ยงจากการทำงาน โดยไม่ต้องกังวลกับเรื่องไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น เช่น ยามเจ็บไข้ได้ป่วย ก็สามารถเข้ารับการรักษาได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาตัว และได้รับการช่วยเหลือตอนว่างงาน หรือยามเกษียณ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ผู้ประกันตนจะได้รับจากการทำประกันสังคมอีกมากมาย ผู้ประกันตนขอรับสิทธิและความคุ้มครองด้วยการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม โดยสามารถทำด้วยตัวเอง หรือผ่านนายจ้าง ซึ่งการจะเป็นผู้ประกันตนนั้นทำได้ 3 แบบ (หรือ เรียกว่า 3 มาตรา) มาหาคำตอบกันว่าใครบ้างที่มีสิทธิเป็นผู้ประกันตน คุณสมบัติของผู้ประกันตนแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร จ่ายเงินไปแล้วสามารถใช้สิทธิเหล่านั้นได้อย่างไร เพื่อจะได้เข้าใจระบบประกันสังคมและสิทธิกันได้ดีขึ้น สิทธิประโยชน์ และความคุ้มครองจากประกันสังคมมีอะไรบ้าง? สิ่งที่ผู้ประกันตนจะได้รับจากกองทุนประกันสังคม คือ ประโยชน์ทดแทนซึ่งจะครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ คุ้มครองกรณีประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย ให้เงินช่วยเหลือคลอดบุตร ดูแลกรณี พิการ หรือ ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร เกษียณอายุ ว่างงาน ใครมีสิทธิทำได้บ้าง? ผู้ประกันตน คือ คนทำงานที่มีอายุตั้งแต่ 15-65 ปีบริบูรณ์ มีสถานะเป็นพนักงานที่มีนายจ้าง, คนที่ลาออกจากงาน หรือคนที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เกษตรกร พ่อค้า/แม่ค้าออนไลน์ ฟรีแลนซ์ เป็นต้น ไม่ว่าจะทำงานอะไรก็สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนกับกองทุนประกันสังคมได้ เพียงแค่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง แต่จะได้มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ประกันตน ผู้ประกันตนมีกี่แบบ (มาตรา) ต่างกันอย่างไร? คนที่มีสิทธิเป็น “ผู้ประกันตน” ไม่ได้จำกัดเฉพาะมนุษย์เงินเดือนที่เป็นพนักงานประจำ หรือคนที่มีนายจ้างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนทำงานกลุ่มอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของกองทุนประกันสังคม ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ คือ ประกันสังคม ม. 33ประกันสังคม ม. 39ประกันสังคม ม. 40สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองของผู้ประกันตนแต่ละมาตราแตกต่างกัน จึงต้องเลือกหลักประกันที่เหมาะสมกับตัวเอง มาดูกันว่าผู้ประกันตน แต่ละแบบจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ใครสามารถเลือกทำมาตราไหนได้บ้าง ประกันสังคม ม.33 สำหรับ พนักงานประจำ ผู้ประกันตน ม.33 คือ กลุ่มคนทำงานที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป อยู่ในช่วงอายุ  15-60 ปีบริบูรณ์ โดยผู้ประกันตนในมาตรานี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง 7 กรณี ด้วยกัน ได้แก่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยคลอดบุตรพิการ (ทุพพลภาพ)เสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพว่างงานซึ่งผู้ประกันตน จะมีหน้าที่ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยคำนวณจาก 5% ของเงินเดือน โดยคำนวณจากฐานเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท โดยมีนายจ้างช่วยสมทบอีก 5% และรัฐบาลร่วมสมทบอีก 2.5% เพื่อรับสิทธิความคุ้มครองในมาตรานี้ ตัวอย่างการคำนวณ  เช่น นายเอ ได้รับเงินเดือน 17,000 บาทหากคุณมีคุณสมบัติที่จะลงทะเบียนผู้ประกันตน ม.33 ก็สามารถไป รายละเอียดเพิ่มเติม การลงทะเบียน หลักฐานการสมัคร พร้อมขั้นตอนต่างๆ ได้เลย คำนวณจากฐานเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เงินสมทบที่จ่าย ลูกจ้าง 15,000 x 5% 750 นายจ้าง 15,000 x 5% 750 รัฐบาล 15,000 x 2.5% 375 รวมเงินสมทบ 1,875 อ่านรายละเอียด ม.33 ผู้ประกันตน ม. 39 สำหรับคนที่เพิ่งออกจากงาน ผู้ประกันตน ม.39คือ ผู้ประกันตนแบบสมัครใจ หรือคนที่เคยทำงานบริษัทและลาออกจากงานแล้วไม่เกิน 6 เดือน อยู่ในช่วงอายุ  15-60 ปีบริบูรณ์ แต่ยังอยากรักษาสิทธิประกันสังคมอยู่  มีสิทธิรับความคุ้มครอง 6 กรณี ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย คลอดบุตร พิการ (ทุพพลภาพ) เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ผู้ประกันตนที่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมต่อ จะต้องจ่ายเงินสบทบเข้ากองทุนเดือนละ 432 บาท และรัฐจะช่วยสมทบเงินเพิ่มอีก 120 บาทต่อเดือน อ่านรายละเอียด ม.39 ผู้ประกันตนมาตรา 40 สำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ ผู้ประกันตน ม.40คือ ผู้ประกันตนที่มีอาชีพอิสระ และไม่ได้เป็นผู้ประกันตน ม.33 หรือ ม.39 อายุในช่วง 15 – 65 ปี บริบูรณ์  ซึ่งความคุ้มครองของมาตรานี้มี 3 ทางเลือก ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน คุ้มครอง 3 กรณี ประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน คุ้มครอง 4 กรณี ประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน คุ้มครอง 5 กรณี ประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ สงเคราะห์บุตร...

ฟรีแลนซ์ก็ไม่ติด มีสิทธิประกันสังคม ม.40 คุ้มครอง

สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ ทั้งพ่อค้าแม่ค้า หรือชาวฟรีแลนซ์ อาจเกิดความกังวลต่างๆ มากมาย ทั้งยามเจ็บป่วยไม่สามารถออกไปทำงานได้ ยามเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ แต่ความกังวลนี้จะลดลงไป หากได้เป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ไว้ มาตรานี้จะดีและเป็นประโยชน์อย่างไร ไปหาคำตอบได้ในบทความนี้ สารบัญ ไม่มีนายจ้างก็สมัครได้ หายห่วง วางใจได้ ด้วยทางเลือกความคุ้มครองที่หลากหลาย กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกเบี้ย กรณีสงเคราะห์บุตร วิธีสมัครประกันสังคม ม.40 จะเบิกสิทธิต้องทำอย่างไร Link ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม ตรวจสอบสถานะสิทธิ์โครงการเยียวยา ม. 40 เช็กสถานะและเงินสมทบสะสม เช็กสิทธิรักษาพยาบาล และอื่นๆ คุ้มครองทั้งคนไทยและคนต่างด้าว ผู้มีสิทธิสมัคร ต้องมีอายุระหว่าง 15- 65 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย หรือ ผู้ถือบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่มีเลขประจำตัวหลักแรกเป็น 0 หรือ 6 หรือ 7 หรือ สองหลักแรก เป็น 00 เช่น ชนกลุ่มน้อยหรือคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในไทยชั่วคราว ไม่มีนายจ้างก็สมัครได้ หายห่วง ประกันสังคมมาตรา 40 เป็นประกันสังคมประเภทหนึ่งที่คนทั่วไปที่ทำงานอิสระไม่มีนายจ้าง เช่น พ่อค้า เกษตรกร แม่ค้าออนไลน์ คนขับแท็กซี่ หรือฟรีแลนซ์ สมัครได้เพียงต้องไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ผู้ไม่มีสิทธิสมัคร ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39   ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ   ผู้พิการทางสติปัญญา เช่น ออทิสติก ผู้ป่วยจิตเภท วางใจได้ ด้วยทางเลือกความคุ้มครองที่หลากหลาย มาตรา 40 มีทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมอยู่ 3 ทางเลือก  ซึ่งรัฐออกแบบให้หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง เลือกได้ตามความสะดวก [table id=17 /] ในแต่ละความคุ้มครอง จะมีหลักเกณฑ์รับสิทธิประโยชน์ต่างกันไป ในแต่ละกรณี เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ประกันสังคมจะคุ้มครองในกรณีต่าง โดยเป็นไปตามเงื่อนไข ต่อไปนี้ 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ผู้ประกันตนจะเริ่มได้รับความคุ้มครองเมื่อจ่ายเงินสมทบไปแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนในระยะเวลา 4 เดือนก่อนเกิดเหตุเมื่อเจ็บป่วยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน โดยสามารถใช้สิทธิบัตรทองหรือประกันสุขภาพที่มีได้ตามปกติ เพราะประกันสังคมมาตรา 40 ไม่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล แต่จะได้รับเงินทดแทนในกรณีต่าง ๆ ดังนี้[table id=18 /] 2. กรณีทุพลภาพ ในกรณีทุพลภาพ ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทน ตามทางเลือกที่นำส่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้[table id=20 /] 3. กรณีเสียชีวิต ต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือนในเวลา 12 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ (จ่ายเพียง 1 ใน 6 เดือนมีสิทธิได้รับเงินค่าทำศพ) และได้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต (เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 60 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต) โดยมีรายละเอียดดังตารางนี้[table id=19 /] 4. กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกเบี้ย หากคุณเลือกประกันตนใน ทางเลือกที่ 2 หรือ 3 เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน จะได้รับสิทธิคุ้มครอง ทางเลือกที่ 2 ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ 150 บาท/เดือน (ตามจำนวนงวดที่จ่ายเงินสมทบ พร้อมผลประโยชน์ทดแทน) สามารถฝากออมเงินเพิ่มได้ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท และได้รับเงินออมเพิ่ม 1,000 เมื่อสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ทางเลือกที่ 3 จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ 50 บาท/เดือน (ตามจำนวนงวดที่จ่ายเงินสมทบ พร้อมผลประโยชน์ทดแทน) รับเงินบำเหน็จเพิ่ม 10,000 บาท (เมื่อจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือนขึ้นไป) สามารถฝากออมเงินเพิ่มได้ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท และได้รับเงินออมเพิ่ม 1,000 บาท เมื่อ สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน [table id=21 /] 5. กรณีสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตน ที่เลือกทางเลือกที่ 3 และจ่ายเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน ภายในเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง เมื่อนำส่งครบตามเงื่อนไขแล้ว จะได้รับเงินรายเดือนให้กับบุตรของคุณ ตั้งแต่ แรกเกิด ถึง 6 ปีบริบูรณ์ [table id=22 /]ผู้ประกันตนสามารถใช้ข้อมูลความคุ้มครองทั้ง 5 กรณีของประกันสังคม ม.40 มาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่คุ้มค่าและเหมาะกับตัวเอง เมื่อตัดสินใจเลือกได้แล้ว ก็ไปสมัครกันได้เลย วิธีสมัครประกันสังคม ม.40 สมัครที่สำนักงานประกันสังคม ผู้ที่ต้องการสมัคร นำบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางการออกให้ พร้อมกรอกแบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40) ที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) เช็กเอกสารและพื้นที่ให้บริการ สมัครผ่านเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม    เลือกลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 กรอกข้อมูลผู้สมัครที่จำเป็น  เลือกช่องทางการจ่ายเงินสมทบ กดยอมรับและยืนยันเงื่อนไข รอรับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ สมัครออนไลน์ สมัครผ่านช่องทางอื่น ๆ [table id=23 /] จะเบิกสิทธิต้องทำอย่างไร ผู้ประกันตน ม.40 สามารถขอเบิกสิทธิได้ โดยยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40) ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการยื่น เช่น ใบรับรองแพทย์ สำเนาเวชระเบียน (ถ้ามี) บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีสิทธิ และจะต้องมารับเงินภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งให้มารับเงิน หากไม่มารับภายในเวลากำหนด เงินนั้นจะตกเป็นของกองทุนทันที เช็กขั้นตอนเบิกสิทธิทั้งหมด ประกันสังคมมาตรา 40 ถือเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ทำงานอิสระไม่มีนายจ้าง และต้องการการคุ้มครองให้ความมั่นคงกับชีวิตเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน อีกทั้งยังมีหลากหลายทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบ และการให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และความต้องการของคุณ Link ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม ตรวจสอบสถานะสิทธิ์โครงการเยียวยา ม. 40 เช็กสถานะและเงินสมทบสะสม เช็กสิทธิรักษาพยาบาล และอื่นๆ

ประกันสังคม ม.33 คืออะไร? ให้สิทธิอะไรคนทำงานบ้าง

ประกันสังคม มีความสำคัญกับคนทำงานมากกว่าที่คิด ไม่เพียงให้สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองในการใช้ชีวิตเท่านั้น แต่ยังเป็นหลักประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตลอดชีวิตการทำงานด้วย แต่หลายคนก็ยังไม่รู้ว่าประกันสังคม มีความสำคัญอย่างไร ให้สิทธิอะไรบ้าง ตามมาอ่านกันได้เลย สารบัญ ทำไมต้องทำประกันสังคม ม.33 สิทธิประโยชน์ และความคุ้มครอง สมทบเงินไว้ ให้ได้รับสิทธิ สุข-ทุกข์ ก็ได้รับสิทธิความคุ้มครอง สะดวกสบาย ส่งเงินง่าย เช็กได้ทุกเมื่อ Link ที่เกี่ยวข้อง การชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของนายจ้าง (มาตรา 33) เช็กจุดบริการ ใกล้คุณ เช็กสิทธิรักษาพยาบาล และอื่น ๆ เช็กสถานะและเงินสมทบสะสม ทำไมต้องทำประกันสังคม ม.33 คนทำงานหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญของประกันสังคม แต่ในทางกลับกัน ประกันสังคมจะเป็นแหล่งพึ่งพาในวันที่ต้องการความช่วยเหลือ ให้ผู้ประกันตนมีรายได้เจือจุน เสมือนเป็นหลักประกันที่ช่วยสร้างความมั่นคงในการใช้ชีวิต แถมด้วยสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองต่าง ๆ ให้กับคนทำงาน คนทำงานจึงต้องสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน ผู้ที่มีสิทธิสมัครเป็นผู้กันตน ม.33 จะต้องเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ทำงานตามบริษัทเอกชนทั่วไป หรือพนักงานประจำที่มีนายจ้าง ซึ่งมีช่วงอายุ 15-60 ปีบริบูรณ์ โดยนายจ้างจะเป็นผู้แจ้งขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานประกันสังคมให้ลูกจ้าง ซึ่งความคุ้มครองที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะได้รับมีดังนี้  สิทธิประโยชน์ และความคุ้มครอง ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย  คลอดบุตร  ทุพพลภาพ  เสียชีวิต  สงเคราะห์บุตร   ชราภาพ  ว่างงาน สมทบเงินไว้ ให้ได้รับสิทธิ สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้จ่ายเงินเข้าประกันสังคม โดยคำนวณจาก 5% ของเงินเดือน (คำนวณจากฐานเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท) ดังนั้น ผู้ประกันตนจึงจ่ายเงินสมทบสูงสุด ไม่เกิน 750 บาท/เดือน นอกจากนี้ นายจ้าง และรัฐบาล จะร่วมจ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือนให้ด้วย ตัวอย่างการคำนวณเงินสมทบ [table id=14 /] * ยอดรวมเงินสมทบ (เงินที่ผู้ประกันตนจ่ายเอง + เงินสมทบที่ได้จากนายจ้าง และรัฐบาล) สามารถขอรับเงินคืนได้เมื่อถึงวัยเกษียณ สุข-ทุกข์ ก็ได้รับสิทธิความคุ้มครอง ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิความคุ้มครองใน 7 กรณีหลัก ดังนี้[table id=15 /] สะดวกสบาย ส่งเงินง่าย เช็กได้ทุกเมื่อ การสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตน ม.33 นั้น ไม่ต้องจ่ายด้วยตัวเอง เพราะบริษัทจะเป็นคนจัดการให้ โดยหักจากเงินเดือนทุกเดือน ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบจำนวนเงินสมทบ หรือสิทธิการรักษาพยาบาลและเรื่องต่าง ๆ ผ่านทาง แอปพลิเคชันทางรัฐ   และช่องทาง ต่อไปนี้  เว็บไซต์ประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม สาขาใกล้คุณ SSO Connect Android | iOS โทร 1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง) วันนี้คุณรู้สิทธิประโยชน์ของมนุษย์เงินเดือนครบถ้วนแล้วหรือยัง? ถ้ายังลองศึกษาข้อมูลและติดตามข่าวสารที่จะได้รับจาก ม.33 จากช่องทางที่สะดวก เพื่อจะได้เข้าใจสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ประกันตนทุกคนจะได้รับ ไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วย คลอดบุตร พิการ เสียชีวิต หรือแม้แต่ชราภาพ เมื่อเข้าใจรายละเอียดเป็นอย่างดีแล้ว จะช่วยให้ใช้สิทธิได้โดยไม่เสียสิทธิดี ๆ ที่จะได้จากประกันสังคมไป Link ที่เกี่ยวข้อง การชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของนายจ้าง (มาตรา 33) เช็กจุดบริการ ใกล้คุณ เช็กสิทธิรักษาพยาบาล และอื่น ๆ เช็กสถานะและเงินสมทบสะสม
Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save