ฟรีแลนซ์ก็ไม่ติด มีสิทธิประกันสังคม ม.40 คุ้มครอง

สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ ทั้งพ่อค้าแม่ค้า หรือชาวฟรีแลนซ์ อาจเกิดความกังวลต่างๆ มากมาย ทั้งยามเจ็บป่วยไม่สามารถออกไปทำงานได้ ยามเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ แต่ความกังวลนี้จะลดลงไป หากได้เป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ไว้ มาตรานี้จะดีและเป็นประโยชน์อย่างไร ไปหาคำตอบได้ในบทความนี้

สารบัญ

Link ที่เกี่ยวข้อง

ประกันสังคม

คุ้มครองทั้งคนไทยและคนต่างด้าว

ผู้มีสิทธิสมัคร ต้องมีอายุระหว่าง 15- 65 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย หรือ ผู้ถือบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่มีเลขประจำตัวหลักแรกเป็น 0 หรือ 6 หรือ 7 หรือ สองหลักแรก เป็น 00 เช่น ชนกลุ่มน้อยหรือคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในไทยชั่วคราว

ไม่มีนายจ้างก็สมัครได้ หายห่วง

ประกันสังคมมาตรา 40 เป็นประกันสังคมประเภทหนึ่งที่คนทั่วไปที่ทำงานอิสระไม่มีนายจ้าง เช่น พ่อค้า เกษตรกร แม่ค้าออนไลน์ คนขับแท็กซี่ หรือฟรีแลนซ์ สมัครได้เพียงต้องไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39
ประกันสังคม

ผู้ไม่มีสิทธิสมัคร

  • ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39  
  • ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
  • ผู้พิการทางสติปัญญา เช่น ออทิสติก ผู้ป่วยจิตเภท

วางใจได้ ด้วยทางเลือกความคุ้มครองที่หลากหลาย

มาตรา 40 มีทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมอยู่ 3 ทางเลือก  ซึ่งรัฐออกแบบให้หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง เลือกได้ตามความสะดวก

 ทางเลือกที่ 1
จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน
คุ้มครอง 3 กรณี คือ
ทางเลือกที่ 2
จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน คุ้มครอง 4 กรณี คือ
ทางเลือกที่ 3
จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน คุ้มครอง 5 กรณี คือ
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด
300 บาท/วัน
(เบิกได้ไม่เกิน 30 วัน/ปี)
300 บาท/วัน
(เบิกได้ไม่เกิน 30 วัน/ปี)
300 บาท/วัน
(เบิกได้ไม่เกิน 90 วัน/ปี)
ทุพพลภาพ

รับเงินทดแทนการขาดรายได้
500 - 1,000 บาท/เดือน
ไม่เกิน 15 ปี
500 - 1,000 บาท/เดือน
ระยะเวลาไม่เกิน 15 ปี
500 - 1,000 บาท/เดือน
ตลอดชีวิต
เสียชีวิต

ได้รับค่าทำศพ
25,000 บาท*

* รับเพิ่ม 8,000 บาท หากจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 60 เดือน ก่อนเสียชีวิต
25,000 บาท*

* รับเพิ่ม 8,000 บาท หากจ่ายเงินสมทบม ก่อนเสียชีวิต
มาแล้ว 60 เดือน

50,000 บาท
กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกเบี้ย

ได้รับเงินบำเหน็จ
50 บาท/เดือน
150 บาท/เดือน

* รับเพิ่มเงินก้อน 10,000 บาท หากจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 180 เดือน
กรณีสงเคราะห์บุตร ได้รับเงินรายเดือน

ได้รับเงินสงเคราะห์
200 บาท/คน/เดือน
ในแต่ละความคุ้มครอง จะมีหลักเกณฑ์รับสิทธิประโยชน์ต่างกันไป ในแต่ละกรณี เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ประกันสังคมจะคุ้มครองในกรณีต่าง โดยเป็นไปตามเงื่อนไข ต่อไปนี้

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

ประกันสังคม
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ผู้ประกันตนจะเริ่มได้รับความคุ้มครองเมื่อจ่ายเงินสมทบไปแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนในระยะเวลา 4 เดือนก่อนเกิดเหตุ
เมื่อเจ็บป่วยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน โดยสามารถใช้สิทธิบัตรทองหรือประกันสุขภาพที่มีได้ตามปกติ เพราะประกันสังคมมาตรา 40 ไม่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล แต่จะได้รับเงินทดแทนในกรณีต่าง ๆ ดังนี้
 ทางเลือกที่ 1ทางเลือกที่ 2ทางเลือกที่ 3
ผู้ป่วยใน นอนพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไป
รับเงินทดแทน
300 บาท/วัน
300 บาท/วัน
300 บาท/วัน
ผู้ป่วยนอก แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
รับเงินทดแทน
200 บาท/วัน
200 บาท/วัน
200 บาท/วัน
ผู้ป่วยนอก ที่ไปพบแพทย์ และมีใบรับรองแพทย์มาแสดง
รับเงินทดแทน
50 บาท
(ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี)
50 บาท
(ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี)
รับเงินทดแทนสูงสุด
รับเงินทดแทน
30 วัน/ ปี30 วัน/ปี90 วัน/ปี

2. กรณีทุพลภาพ

ประกันสังคม
ในกรณีทุพลภาพ ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทน ตามทางเลือกที่นำส่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
เริ่มคุ้มครองตั้งแต่จำนวนครั้งที่นำส่ง ไม่น้อยกว่าได้รับเงินทดแทนระยะเวลารับเงินทดแทน
ทางเลือกที่ 1 & 2ทางเลือกที่ 3
เดือนที่ 11 เป็นต้นไป6เดือน500 บาท / เดือน
15 ปี
นับจากเดือนที่ได้รับเงินทดแทนเดือนแรก
ตลอดชีวิต
เดือนที่ 21 เป็นต้นไป12 เดือน 650 บาท / เดือน
เดือนที่ 41 เป็นต้นไป24 เดือน800 บาท / เดือน
เดือนที่ 61 เป็นต้นไป36 เดือน 1,000 บาท / เดือน

3. กรณีเสียชีวิต

ประกันสังคม
ต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือนในเวลา 12 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ (จ่ายเพียง 1 ใน 6 เดือนมีสิทธิได้รับเงินค่าทำศพ) และได้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต (เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 60 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต) โดยมีรายละเอียดดังตารางนี้
 ทางเลือกที่ 1ทางเลือกที่ 2ทางเลือกที่ 3
ได้รับเงินค่าทำศพ
กรณีเสียชีวิตปกติ ใช้สิทธิได้เมื่อจ่ายเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 12 เดือนก่อนเสียชีวิต
กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ต้องจ่ายเงินสบทบอย่างน้อย 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนเสียชีวิต
25,000 บาท25,000 บาท50,000 บาท
ได้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต
(เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 60 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต)
รับเพิ่ม
8,000 บาท
รับเพิ่ม
8,000 บาท

4. กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกเบี้ย

หากคุณเลือกประกันตนใน ทางเลือกที่ 2 หรือ 3 เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน จะได้รับสิทธิคุ้มครอง

ทางเลือกที่ 2 ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ 150 บาท/เดือน (ตามจำนวนงวดที่จ่ายเงินสมทบ พร้อมผลประโยชน์ทดแทน) สามารถฝากออมเงินเพิ่มได้ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท และได้รับเงินออมเพิ่ม 1,000 เมื่อสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

ทางเลือกที่ 3 จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ 50 บาท/เดือน (ตามจำนวนงวดที่จ่ายเงินสมทบ พร้อมผลประโยชน์ทดแทน) รับเงินบำเหน็จเพิ่ม 10,000 บาท (เมื่อจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือนขึ้นไป) สามารถฝากออมเงินเพิ่มได้ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท และได้รับเงินออมเพิ่ม 1,000 บาท เมื่อ สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
ประกันสังคม
 ทางเลือกที่ 1ทางเลือกที่ 2ทางเลือกที่ 3
บำเหน็จชราภาพ 50 บาท/เดือน150 บาท/เดือน
ฝากออมเงิน ออมเพิ่มได้ 1,000 บาทออมเพิ่มได้ 1,000 บาท

5. กรณีสงเคราะห์บุตร

ผู้ประกันตน ที่เลือกทางเลือกที่ 3 และจ่ายเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน ภายในเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง เมื่อนำส่งครบตามเงื่อนไขแล้ว จะได้รับเงินรายเดือนให้กับบุตรของคุณ ตั้งแต่ แรกเกิด ถึง 6 ปีบริบูรณ์
ประกันสังคม
 ทางเลือกที่ 1ทางเลือกที่ 2ทางเลือกที่ 3
จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 24 เดือน ในเวลา 36 เดือน
200 บาท/คน/เดือน
(แต่ได้ไม่เกิน 2 คน)
ผู้ประกันตนสามารถใช้ข้อมูลความคุ้มครองทั้ง 5 กรณีของประกันสังคม ม.40 มาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่คุ้มค่าและเหมาะกับตัวเอง เมื่อตัดสินใจเลือกได้แล้ว ก็ไปสมัครกันได้เลย

วิธีสมัครประกันสังคม ม.40

สมัครที่สำนักงานประกันสังคม

ผู้ที่ต้องการสมัคร นำบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางการออกให้ พร้อมกรอกแบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40) ที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

สมัครผ่านเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม

  • เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม   
  • เลือกลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40
  • กรอกข้อมูลผู้สมัครที่จำเป็น 
  • เลือกช่องทางการจ่ายเงินสมทบ
  • กดยอมรับและยืนยันเงื่อนไข
  • รอรับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ

สมัครผ่านช่องทางอื่น ๆ

ประกันสังคม เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ประกันสังคม ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา
ประกันสังคม Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
ประกันสังคม เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ

จะเบิกสิทธิต้องทำอย่างไร

ผู้ประกันตน ม.40 สามารถขอเบิกสิทธิได้ โดยยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40) ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการยื่น เช่น ใบรับรองแพทย์ สำเนาเวชระเบียน (ถ้ามี) บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีสิทธิ และจะต้องมารับเงินภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งให้มารับเงิน หากไม่มารับภายในเวลากำหนด เงินนั้นจะตกเป็นของกองทุนทันที

ประกันสังคมมาตรา 40 ถือเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ทำงานอิสระไม่มีนายจ้าง และต้องการการคุ้มครองให้ความมั่นคงกับชีวิตเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน อีกทั้งยังมีหลากหลายทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบ และการให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และความต้องการของคุณ

Link ที่เกี่ยวข้อง

คุณให้คะแนนบทความนี้เท่าไหร่

Sending

ขอบคุณสำหรับคะแนน
ต้องการแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ ?

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

แชร์ข้อมูลหรือคำแนะนำเพิ่มเติม ?

ความเห็นของคุณสำคัญกับเรา เพื่อปรับปรุงคุณภาพบทความ ให้มีประโยชน์กับทุกๆคนมากขึ้น
Sending

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save