ฟรีแลนซ์ก็ไม่ติด มีสิทธิประกันสังคม ม.40 คุ้มครอง

สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ ทั้งพ่อค้าแม่ค้า หรือชาวฟรีแลนซ์ อาจเกิดความกังวลต่าง ๆ มากมาย ทั้งยามเจ็บป่วยไม่สามารถออกไปทำงานได้ ยามเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ แต่ความกังวลนี้จะลดลงไป หากได้เป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ที่ทำประกันตนเองไว้ มาตรานี้จะดีและเป็นประโยชน์อย่างไร ไปหาคำตอบได้ในบทความนี้

Link ที่เกี่ยวข้อง

ประกันตนเอง คุ้มครองทั้งคนไทยและคนต่างด้าว

ผู้มีสิทธิสมัคร ต้องมีอายุระหว่าง 15- 65 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย หรือ ผู้ถือบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่มีเลขประจำตัวหลักแรกเป็น 0 หรือ 6 หรือ 7 หรือ สองหลักแรก เป็น 00 เช่น ชนกลุ่มน้อยหรือคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในไทยชั่วคราว

ไม่มีนายจ้างก็สมัครได้ หายห่วง

ประกันสังคมมาตรา 40 เป็นประกันสังคมประเภทหนึ่งที่คนทั่วไปที่ทำงานอิสระไม่มีนายจ้าง เช่น พ่อค้า เกษตรกร แม่ค้าออนไลน์ คนขับแท็กซี่ หรือฟรีแลนซ์ สมัครทำประกันตนเองได้ เพียงต้องไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39

ประกันสังคม

ผู้ไม่มีสิทธิสมัคร

 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39  
 • ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
 • ผู้พิการทางสติปัญญา เช่น ออทิสติก ผู้ป่วยจิตเภท

วางใจได้ ด้วยทางเลือกความคุ้มครองที่หลากหลาย

มาตรา 40 มีทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมอยู่ 3 ทางเลือก  ซึ่งรัฐออกแบบให้หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง เลือกได้ตามความสะดวก  

 ทางเลือกที่ 1
จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน
คุ้มครอง 3 กรณี คือ
ทางเลือกที่ 2
จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน คุ้มครอง 4 กรณี คือ
ทางเลือกที่ 3
จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน คุ้มครอง 5 กรณี คือ
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด
300 บาท/วัน
(เบิกได้ไม่เกิน 30 วัน/ปี)
300 บาท/วัน
(เบิกได้ไม่เกิน 30 วัน/ปี)
300 บาท/วัน
(เบิกได้ไม่เกิน 90 วัน/ปี)
ทุพพลภาพ

รับเงินทดแทนการขาดรายได้
500 - 1,000 บาท/เดือน
ไม่เกิน 15 ปี
500 - 1,000 บาท/เดือน
ระยะเวลาไม่เกิน 15 ปี
500 - 1,000 บาท/เดือน
ตลอดชีวิต
เสียชีวิต

ได้รับค่าทำศพ
25,000 บาท*

* รับเพิ่ม 8,000 บาท หากจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 60 เดือน ก่อนเสียชีวิต
25,000 บาท*

* รับเพิ่ม 8,000 บาท หากจ่ายเงินสมทบม ก่อนเสียชีวิต
มาแล้ว 60 เดือน

50,000 บาท
กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกเบี้ย

ได้รับเงินบำเหน็จ
50 บาท/เดือน
150 บาท/เดือน

* รับเพิ่มเงินก้อน 10,000 บาท หากจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 180 เดือน
กรณีสงเคราะห์บุตร ได้รับเงินรายเดือน

ได้รับเงินสงเคราะห์
200 บาท/คน/เดือน

ในแต่ละความคุ้มครอง จะมีหลักเกณฑ์รับสิทธิประโยชน์ต่างกันไป ในแต่ละกรณี เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ประกันสังคมจะคุ้มครองในกรณีต่าง โดยเป็นไปตามเงื่อนไข ต่อไปนี้

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

ประกันสังคม

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ผู้ประกันตนที่ทำประกันตนเองจะเริ่มได้รับความคุ้มครองเมื่อจ่ายเงินสมทบไปแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนในระยะเวลา 4 เดือนก่อนเกิดเหตุ

เมื่อเจ็บป่วยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน โดยสามารถใช้สิทธิบัตรทองหรือประกันสุขภาพที่มีได้ตามปกติ เพราะประกันสังคมมาตรา 40 ไม่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล แต่จะได้รับเงินทดแทนในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

 ทางเลือกที่ 1ทางเลือกที่ 2ทางเลือกที่ 3
ผู้ป่วยใน นอนพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไป
รับเงินทดแทน
300 บาท/วัน
300 บาท/วัน
300 บาท/วัน
ผู้ป่วยนอก แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
รับเงินทดแทน
200 บาท/วัน
200 บาท/วัน
200 บาท/วัน
ผู้ป่วยนอก ที่ไปพบแพทย์ และมีใบรับรองแพทย์มาแสดง
รับเงินทดแทน
50 บาท
(ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี)
50 บาท
(ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี)
รับเงินทดแทนสูงสุด
รับเงินทดแทน
30 วัน/ ปี30 วัน/ปี90 วัน/ปี

2. กรณีทุพลภาพ

ประกันสังคม

ในกรณีทุพลภาพ ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทน ตามทางเลือกที่นำส่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เริ่มคุ้มครองตั้งแต่จำนวนครั้งที่นำส่ง ไม่น้อยกว่าได้รับเงินทดแทนระยะเวลารับเงินทดแทน
ทางเลือกที่ 1 & 2ทางเลือกที่ 3
เดือนที่ 11 เป็นต้นไป6เดือน500 บาท / เดือน
15 ปี
นับจากเดือนที่ได้รับเงินทดแทนเดือนแรก
ตลอดชีวิต
เดือนที่ 21 เป็นต้นไป12 เดือน 650 บาท / เดือน
เดือนที่ 41 เป็นต้นไป24 เดือน800 บาท / เดือน
เดือนที่ 61 เป็นต้นไป36 เดือน 1,000 บาท / เดือน

3. กรณีเสียชีวิต

ประกันสังคม

ต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือนในเวลา 12 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ (จ่ายเพียง 1 ใน 6 เดือนมีสิทธิได้รับเงินค่าทำศพ) และได้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต (เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 60 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต) โดยมีรายละเอียดดังตารางนี้

 ทางเลือกที่ 1ทางเลือกที่ 2ทางเลือกที่ 3
ได้รับเงินค่าทำศพ
กรณีเสียชีวิตปกติ ใช้สิทธิได้เมื่อจ่ายเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 12 เดือนก่อนเสียชีวิต
กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ต้องจ่ายเงินสบทบอย่างน้อย 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนเสียชีวิต
25,000 บาท25,000 บาท50,000 บาท
ได้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต
(เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 60 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต)
รับเพิ่ม
8,000 บาท
รับเพิ่ม
8,000 บาท

4. กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกเบี้ย

หากคุณเลือกประกันตนใน ทางเลือกที่ 2 หรือ 3 เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน จะได้รับสิทธิคุ้มครอง

ทางเลือกที่ 2 ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ 150 บาท/เดือน (ตามจำนวนงวดที่จ่ายเงินสมทบ พร้อมผลประโยชน์ทดแทน) สามารถฝากออมเงินเพิ่มได้ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท และได้รับเงินออมเพิ่ม 1,000 เมื่อสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

ทางเลือกที่ 3 จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ 50 บาท/เดือน (ตามจำนวนงวดที่จ่ายเงินสมทบ พร้อมผลประโยชน์ทดแทน) รับเงินบำเหน็จเพิ่ม 10,000 บาท (เมื่อจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือนขึ้นไป) สามารถฝากออมเงินเพิ่มได้ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท และได้รับเงินออมเพิ่ม 1,000 บาท เมื่อ สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

ประกันสังคม
 ทางเลือกที่ 1ทางเลือกที่ 2ทางเลือกที่ 3
บำเหน็จชราภาพ 50 บาท/เดือน150 บาท/เดือน
ฝากออมเงิน ออมเพิ่มได้ 1,000 บาทออมเพิ่มได้ 1,000 บาท

เมื่อวันที่ 10 พค. 2565 มีการแก้ไขสิทธิประโยชน์ ประกันสังคมกรณีชราภาพ เพิ่ม “หลักการ 3 ขอ(ขอเลือก-ขอคืน-ขอกู้) เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยผู้ประกันตนสามารถนำเงินชราภาพออกมาใช้ก่อนได้ ซึ่งมีรายละเอียด คือ

 1. ขอเลือก – ผู้ประกันตน (อายุ 55 ปีบริบูรณ์) สามารถเลือกรับ เงินบำเหน็จ หรือ เงินบำนาญชราภาพได้
 2. ขอคืน – ผู้ประกันตน (ก่อน อายุ 55 ปีบริบูรณ์) สามารถนำเงินสะสมกรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ได้
 3. ขอกู้ – ผู้ประกันตนสามารถนำเงินสะสมกรณีชราภาพไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินได้

นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ อื่น ๆ เช่น

 • ขยายอายุผู้ประกันตน จาก 60 ปี เป็น 65 ปี
 • เพิ่ม เงินทดแทนขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ จาก 50% เป็น 70%
 • เพิ่ม ความคุ้มครองกรณีสงเคราะห์บุตร ต่ออีก 6 เดือน

5. กรณีสงเคราะห์บุตร

ผู้ประกันตน ที่เลือกทางเลือกที่ 3 และจ่ายเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน ภายในเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง เมื่อนำส่งครบตามเงื่อนไขแล้ว จะได้รับเงินรายเดือนให้กับบุตรของคุณ ตั้งแต่ แรกเกิด ถึง 6 ปีบริบูรณ์

ประกันสังคม
 ทางเลือกที่ 1ทางเลือกที่ 2ทางเลือกที่ 3
จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 24 เดือน ในเวลา 36 เดือน
200 บาท/คน/เดือน
(แต่ได้ไม่เกิน 2 คน)

ผู้ประกันตนสามารถใช้ข้อมูลความคุ้มครองทั้ง 5 กรณีของประกันสังคม ม.40 มาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่คุ้มค่าและเหมาะกับตัวเอง เมื่อตัดสินใจเลือกได้แล้ว ก็ไปสมัครกันได้เลย

วิธีสมัครประกันสังคม ม.40

สมัครที่สำนักงานประกันสังคม

ผู้ที่ต้องการสมัคร นำบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางการออกให้ พร้อมกรอกแบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40) ที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

สมัครผ่านเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม

 • เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม   
 • เลือกลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40
 • กรอกข้อมูลผู้สมัครที่จำเป็น 
 • เลือกช่องทางการจ่ายเงินสมทบ
 • กดยอมรับและยืนยันเงื่อนไข
 • รอรับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ

สมัครผ่านช่องทางอื่น ๆ

ประกันสังคม เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ประกันสังคม ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา
ประกันสังคม Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
ประกันสังคม เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ

จะเบิกสิทธิต้องทำอย่างไร

ผู้ประกันตน ม.40 สามารถขอเบิกสิทธิได้ โดยยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40) ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการยื่น เช่น ใบรับรองแพทย์ สำเนาเวชระเบียน (ถ้ามี) บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีสิทธิ และจะต้องมารับเงินภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งให้มารับเงิน หากไม่มารับภายในเวลากำหนด เงินนั้นจะตกเป็นของกองทุนทันที

ประกันสังคมมาตรา 40 ถือเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ทำงานอิสระไม่มีนายจ้าง และต้องการประกันตนเองให้มีความมั่นคงกับชีวิตเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน อีกทั้งยังมีหลากหลายทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบ และการให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และความต้องการของคุณ

Link ที่เกี่ยวข้อง

คุณให้คะแนนบทความนี้เท่าไหร่

Sending

ขอบคุณสำหรับคะแนน
ต้องการแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ ?

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

แชร์ข้อมูลหรือคำแนะนำเพิ่มเติม ?

ความเห็นของคุณสำคัญกับเรา เพื่อปรับปรุงคุณภาพบทความ ให้มีประโยชน์กับทุกๆคนมากขึ้น
Sending

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สพร. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สพร. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ สพร. ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ สพร. รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สพร. ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ สพร. ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ สพร. จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ สพร. ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ สพร. แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า