การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

การขึ้นทะเบียน SME เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง ต้องทำอะไรบ้าง

SME ที่กำลังมองหาลูกค้าใหม่ ๆ และต้องการสร้างโอกาสทางธุรกิจกับภาครัฐ สามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยการขึ้นทะเบียน SME เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าถึงฐานลูกค้าภาครัฐได้มากขึ้น นอกจากนี้ การขึ้นทะเบียน SME ยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ SME สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ด้วย

Link ที่เกี่ยวข้อง

การจัดซื้อจัดจ้าง คืออะไร

หลายคนอาจเคยได้ยินภาษาราชการที่เรียกว่า “จัดซื้อจัดจ้าง” แต่อาจจะไม่เข้าใจความหมายว่าคืออะไรกันแน่ ก่อนจะขึ้นทะเบียน SME มาทำความรู้จักกับ “การจัดซื้อจัดจ้าง” กันก่อน

การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเรียกง่ายว่า การรับจ้างเพื่อทำโครงการใดโครงการหนึ่ง หรือ จัดหาสินค้าใดสินค้าหนึ่งตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ แต่เมื่อผู้ว่าจ้างคือภาครัฐจึงต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งเรียกว่าการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีความหมายถึง การดำเนินการเพื่อ ซื้อ เช่า หรือแลกเปลี่ยนของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า บริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยทั้งหมดจะต้องเป็นไปกฏหมายกำหนด

ระบบทะเบียน SME คืออะไร

ระบบทะเบียน SME จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องทำการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการ

โดยผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการเข้าถึงตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เข้ามาลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียน SME ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพียงแค่นี้ก็ทำให้ภาครัฐสามารถเข้าถึง SME ได้ง่ายขึ้น

วิธีการขึ้นทะเบียนจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเข้าถึงระบบนี้ สามารถขึ้นทะเบียน พร้อมรายการสินค้าหรือบริการ รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและเตรียมเอกสารดังนี้

คุณสมบัติของ SME ที่สามารถขึ้นทะเบียนได้

 • ผู้ประกอบการรายย่อย (รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ทั้งภาคการผลิตและภาคการค้าและบริการ)
 • ผู้ประกอบการขนาดย่อม (รายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท ในภาคการผลิต / รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ในภาคการค้าและบริการ)
 • ผู้ประกอบการมีสัญชาติไทย
 • ครอบคลุมทั้งนิติบุคคลและคนธรรมดา

เอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียน

เงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน จะต้องเป็นผู้ประกอบการนิติบุคคล และผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์ หรือ ได้รับการจดทะเบียนจากหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

โดยต้องมีเอกสาร ประกอบการขึ้นทะเบียนดังนี้

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. ทะเบียนพาณิชย์ หรือ หลักฐานการจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการ
 3. เอกสารแสดงรายได้ (เพื่อพิจารณาความเป็น SME)
 4. ผู้ประกอบการนิติบุคคล หรือ รัฐวิสาหกิจชุมชน ต้องมีเอกสาร งบการเงินปีล่าสุด
 5. ผู้ประกอบการ บุคคลธรรมดา ต้องมีเอกสารหรือหลักฐาน การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น เอกสารการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สามารถขึ้นทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้

1. ลงทะเบียน SME ผ่านเว็บไซต์ระบบลงทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จากนั้นเข้าไปยัง เมนูระบบทะเบียนเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เข้าไปดูขั้นตอนการลงทะเบียนได้ ที่นี่

2. เลือกประเภทธุรกิจ เช่น ผู้ประกอบการนิติบุคลล หรือ ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์ หรือผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจชุมชน แล้วกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ตามขั้นตอนที่กำหนด

3. ตรวจสอบขึ้นทะเบียน รอรับ SMS 7-14 วัน
ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนแล้ว กรอกข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด ถูกต้องใช้เวลารอการตอบรับเพียง 7 วัน หรือไม่เกิน 14 วัน

สำหรับรูปแบบ SMS ที่จะได้รับมีความแตกต่างกัน ดังนี้

 1. กรอกเอกสารครบถ้วนจะได้รับ SMS ยืนยัน
 2. เอกสารไม่ครบถ้วนจะได้รับ SMS ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม
 3. SMEs ที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับ SMS ที่ระบุ Username และ Password เพื่อจัดการข้อมูลสินค้า

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนด้วยตัวเองที่ เว็บไซต์ระบบขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้โดยเข้าไปที่ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียน หรือโทร. 1301 | Email : thaismegp@sme.go.th | ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ทั่วประเทศ

4. เข้าระบบจัดการสินค้าที่ภาครัฐนิยมจัดซื้อจัดจ้าง สามารถเข้าไปจัดการสินค้า โดยสินค้าที่ภาครัฐนิยมจัดซื้อจัดจ้างในลำดับต้น ๆ ได้แก่ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องดนตรี อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และงานข้างบริการต่าง ๆ เช่น บริการทำความสะอาด บริการรักษาความปลอดภัย บริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า

คำถาม (FAQs) เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน SME

มาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในช่วงที่ผ่านมานั้น แม้ว่าผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่จะตอบรับมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ จากภาครัฐ แต่ก็มี SMEs บางส่วน ที่ยังมีข้อสงสัยและคำถามเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนดังกล่าวบ่อย ๆ ดังนี้

คำถาม: การขึ้นทะเบียนSMEs ทำได้ที่ช่องทางใดได้บ้าง?

คำตอบ: ผู้ประกอบการ SMEs สามารถขึ้นทะเบียนได้ 2 ช่องทางหลักคือ

  1. เว็บไซต์ ของ สสว. หรือ คลิกที่นี่
  2. เว็บไซต์ ระบบขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือ  คลิกที่นี่

ทั้ง 2 วิธี จะช่วยแนะนำผู้ประกอบการ SMEs เกี่ยวกับขั้นตอนการขึ้นทะเบียน โดยกรอกรายละเอียดตามรูปแบบกิจการ เช่น นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา (ที่จดทะเบียนพาณิชย์) หรือวิสาหกิจชุมชน

                                                            

คำถาม: ขึ้นทะเบียนแล้วทราบผลเลยหรือไม่?

คำตอบ: ผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับ SMS แจ้งการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนภายใน 7-14 วันทำการ

                                                            

คำถาม: วิธีตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียน?

คำตอบ: ผู้ประกอบการ SMEs สามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนได้ด้วยตัวเอง ที่ เว็บไซต์ ของ สสว.และ เว็บไซต์ระบบขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                                                            

คำถาม: ถ้ารอผลนาน ๆ จะติดต่อใครได้บ้าง

คำตอบ: สามารถสอบถามหรือติดต่อไปได้ที่เว็บไซต์ระบบขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือ Call Center 1301 และ แอดไลน์ @smeconnext

                                                            

คำถาม: ทำไมผู้ประกอบการ SMEs ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.)ได้แต้มต่อถึง 15% ขณะที่ SMEs ทั่วไปได้แต้มต่อเพียง 10%

 

คำตอบ: ผู้ประกอบการ SMEs ที่ขึ้นทะเบียนกับ สสว. จะได้รับแต้มต่อ 10% และเมื่อนำสินค้าหรือบริการที่ขึ้นทะเบียนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ด้วย มาขายก็จะได้แต้มต่อเพิ่มเป็น 15% แต่ถ้าไม่ได้เป็นผู้ประกอบการ SMEs แต่นำสินค้าที่ขึ้นทะเบียนจาก ส.อ.ท. มาขายจะได้แต้มต่อเพียง 5% เท่านั้น

                                                            

ระบบทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คือ ระบบที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้เปิดให้ผู้ประกอบการ SME ได้เข้าร่วม เพื่อให้สามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการ SME ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อไว้กับ สสว. เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้ง่ายขึ้น จนสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ และสร้างโอกาสให้ SME ในท้องถิ่น

Link ที่เกี่ยวข้อง

คุณให้คะแนนบทความนี้เท่าไหร่

Sending

ขอบคุณสำหรับคะแนน
ต้องการแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ ?

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

แชร์ข้อมูลหรือคำแนะนำเพิ่มเติม ?

ความเห็นของคุณสำคัญกับเรา เพื่อปรับปรุงคุณภาพบทความ ให้มีประโยชน์กับทุกๆคนมากขึ้น
Sending

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สพร. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สพร. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ สพร. ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ สพร. รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สพร. ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ สพร. ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ สพร. จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ สพร. ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ สพร. แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า