ติวเตอร์

อยากเปิดโรงเรียนกวดวิชาหรือศูนย์ติวเตอร์ ผ่าน Biz Portal ต้องทำอย่างไร

พ่อแม่หลายคนให้ความสำคัญของการศึกษาของลูกเป็นอย่างมาก ไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ยังเลือกลงทุนกับการศึกษาให้ลูก ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนที่โรงเรียนปกติ หรือจะเรียนเสริมตามโรงเรียนกวดวิชาก็เป็นที่นิยมมาช้านาน จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจให้กับติวเตอร์ฟรีแลนซ์หรือผู้ที่สนใจธุรกิจเกี่ยวกับศึกษา ที่ต้องการทำธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาอย่างจริงจัง แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ต้องขอใบอนุญาตจากที่ไหนบ้าง บทความนี้จะช่วยไขข้อข้องใจ และทำให้การเปิดโรงเรียนกวดวิชานั้นง่ายกว่าที่คิด

Link ที่เกี่ยวข้อง

ประกันสังคม

โรงเรียนกวดวิชา คืออะไร

โรงเรียนสอนพิเศษ หรือโรงเรียนกวดวิชาที่นักเรียนหลายคนมักไปเรียนเสริมตอนเย็นหลังเลิกเรียน หรือช่วงสุดสัปดาห์โรงเรียนประเภทนี้ถือเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทหนึ่ง ที่อยู่นอกระบบการศึกษา ซึ่งหมายความว่า เป็นโรงเรียนที่สามารถกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผล ได้เอง ฯลฯ ต่างจากสถานศึกษาในระบบที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนกวดวิชาจัดนี้ตั้งขึ้นเพื่อเสริมความรู้เฉพาะ เป็นรายวิชา แต่ต้องยึดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และต้องมีใบอนุญาตรับรองการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

เปิดโรงเรียนกวดวิชา ให้ถูกระเบียบมีอะไรบ้าง

เมื่อมีความสนใจจะเปิดโรงเรียนกวดวิชาอย่างจริงจัง สิ่งแรกที่ผู้สนใจริเริ่มธุรกิจนี้จำเป็นต้องรู้ คือการทำความเข้าใจเงื่อนไขในการเปิดโรงเรียนกวดวิชานั้นว่ามีอะไรบ้าง โดยสามารถพิจารณาจากมาตรฐานการจัดตั้งสถาบันกวดวิชาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชา ดังนี้

หัวข้อ
ลักษณะ
ลักษณะการจัดการเรียนการสอน
 • ใช้ครูผู้มีวิทยฐานะครูเป็นผู้สอน
 • ใช้สื่อการเรียนการสอน เช่น ห้องถ่ายทอด VDO การเรียนการสอน
 • จัดการเรียนการสอนในลักษณะผสม มีทั้งครูผู้สอนและสื่อการเรียนสอน
สถานที่ตั้งโรงเรียนและอาคาร
 • กว้างขวางและเหมาะสมแก่กิจการของโรงเรียน ไม่ขัดต่อสุขลักษณะอนามัย เดินทางสะดวก ไม่เปลี่ยว ไม่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมที่อาจเกิดภัยอันตราย หรืออยู่ใกล้สถานที่ที่ไม่เหมาะสมแก่กิจการของโรงเรียน
 • ต้องมีกรรมสิทธิ์ในอาคาร กรณีเช่า ต้องมีสัญญาเช่าอาคารจากผู้มีสิทธิ์ในการให้เช่า
 • อาคารต้องเป็นเอกเทศ หากเป็นอาคารร่วมต้องแยกส่วนชัดเจน ไม่ปะปนกับกิจการอื่น มั่นคงแข็งแรงเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
 • อาคารต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างหรือใบอนุญาตต่อเติมอาคารจากทางราชการให้ใช้เป็นอาคารเรียนเพื่อศึกษา
ห้องเรียน
 • ห้องเรียนที่ใช้ครูเป็นผู้สอน นักเรียนไม่เกินห้องละ 45 คน
 • ห้องเรียนที่ใช้สื่อ นักเรียนไม่เกินห้องละ 90 คน
 • ห้องเรียนที่ใช้ลักษณะผสม นักเรียนไม่เกินห้องละ 90 คน
 • ห้องบรรยายขนาดใหญ่ อาจมีนักเรียนเกินห้องละ 90 คน ต้องเพิ่มสื่อ
 • และเจ้าหน้าที่ประจำห้องเรียนตามสัดส่วนนักเรียน
การจัดอาคารสถานที่และความปลอดภัย
 • มีแสงสว่างเพียงพอ ระบบถ่ายเทอากาศถูกสุขลักษณะ
 • มีห้องธุรการหรือห้องพักครูแยกต่างหาก
 • มีพื้นที่หรือห้องพักผ่อนให้เพียงพอตามจำนวนนักเรียน
 • จัดให้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาดให้เพียงพอ
 • มีห้องน้ำแยกชาย-หญิง อัตราส่วนจำนวนนักเรียน 35 คนต่อ 1 ที่
 • จัดให้มีทางหนีไฟตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือให้เป็นไปตามกฏกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)
เจ้าหน้าที่ประจำห้องเรียน และการใช้สื่อ
 • ต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำห้องเรียน 1 คนต่อ 1 ห้อง
 • สื่อโทรทัศน์หรือฉากรับภาพต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอให้นักเรียนสามารถมองเห็นและเข้าใจเรื่องราวชัดเจน อย่างน้อย 1 เครื่องต่อนักเรียน 15 คน
คุณสมบัติของครูและเจ้าหน้าที่ประจำห้องเรียน
 • ครูต้องมีความรู้ตามระเบียบกระทรวงการศึกษา
 • เจ้าหน้าที่ประจำห้องเรียนต้องมีความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และมีทักษะในการใช้สื่อ
ค่าธรรมเนียมการเรียน
 • ต้องได้รับอนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
 • หากนักเรียนชำระค่าเรียนแล้ว แต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ ให้โรงเรียนคืนเงินแก่นักเรียนตามเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนด โดยให้เป็นไปตามอัตราการคืนเงินที่ สช. กำหนด
ผู้รับใบอนุญาตติดประกาศให้เห็นชัดเจน
 • ใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการโรงเรียน
 • ใบอนุญาตให้เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน
 • เกณฑ์มาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียน
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น รายชื่อผู้สอน และหลักสูตรการเรียน

***โรงเรียนต้องส่งรายงานแสดงกิจการของโรงเรียนทุกปี หากขาดส่ง 3 ปีติดต่อกัน ให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย***

โรงเรียนกวดวิชาต้องขอใบอนุญาตอะไรบ้าง

การเปิดโรงเรียนกวดวิชาต้องมีการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษานอกระบบ เพื่อให้ได้รับการรับรองและเป็นการรับประกันคุณภาพการจัดการสอนของโรงเรียนเอกชนนอกระบบอย่าง โรงเรียนกวดวิชา โดยมีแนวทางในยื่นคำขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน มีรายละเอียด ดังนี้

 • ชื่อ ประเภท และลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ
 • ที่ตั้ง แผนผังแสดงบริเวณและอาคารของโรงเรียนนอกระบบ
 • หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล (กรณีหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเอง ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรก่อนยื่นคำขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ)
 • หลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการเพิ่มค่าธรรมเนียมดังกล่าว ตราของโรงเรียนนอกระบบ
 • ระเบียบการของโรงเรียนนอกระบบ
  ความจุสูงสุดของโรงเรียนนอกระบบที่สามารถรองรับนักเรียนได้ต่อรอบ
 • ขนาดพื้นที่ใช้สอยของโรงเรียนนอกระบบ
 • จำนวนห้องเรียนพร้อมระบุขนาด ห้องประกอบ และความจุนักเรียนต่อห้อง

ผู้ที่อยากจะเปิดโรงเรียนกวดวิชา จึงต้องขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา และเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนยื่นขอใบอนุญาต โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ ที่นี่

ใครขอใบอนุญาตได้บ้าง

การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชา ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษานอกระบบ ได้กำหนดไว้ว่าผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล หากมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

สำหรับบุคคลธรรมดา ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
 • ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ/เสมือนไร้ความสามารถ

ทั้งนี้ สามารถศึกษาคุณสมบัติประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ ที่นี่

สำหรับนิติบุคล ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นนิติบุคคลที่มีจดทะเบียนจัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา
 • บริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วน ต้องมีจำนวนหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมด และ จะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
 • ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 21 เช่นเป็นบุคคลล้มละลาย เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับคุณสมบัติของนิติบุคคล สามารถศึกษารายละเอียด ใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษานอกระบบ เพิ่มเติมได้ ที่นี่

เอกสารที่ใช้ในการขอใบอนุญาต

ใบอนุญาตถือเป็นหัวใจสำคัญของการเปิดโรงเรียนกวดวิชา ถ้าไม่มีใบอนุญาตคอยรับรอง โรงเรียนก็ไม่สามารถเปิดสอนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นขอใบอนุญาต มีดังนี้

เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร และสถานที่ดำเนินการ
 • แบบ สช. 5 พร้อมเอกสารประกอบ (1 ชุด) ดาวน์โหลด
 • รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน พร้อมประทับตราของโรงเรียนไว้มุมล่างด้านซ้าย (2 ชุด)
 • โครงการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ (2 ชุด)
 • หลักสูตร
  • โรงเรียนกวดวิชาใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ต้องยื่นหลักสูตร
  • กรณีใช้หลักสูตรต้นแบบของ สช. ให้สำเนาหลักสูตรที่จะใช้ จำนวน 2 ชุด
  • กรณีใช้หลักสูตรของหน่วยงานอื่นหรือหลักสูตรของโรงเรียนอื่นที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว จะต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้หลักสูตรจากหน่วยงานหรือโรงเรียน พร้อมสำเนาหลักสูตรจำนวน 2 ชุด
  • หลักสูตรที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเอง จะต้องใช้หนังสือแจ้งการอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสำเนาสัญญาเช่าอาคาร
 • สำเนาใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือสำเนาใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานศึกษา
เอกสารเกี่ยวกับบุคคล (ผู้ขอเปิด)
ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการสำาเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
 • รูปถ่ายขนาด 4x6 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป ขนาดครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าโพกศีรษะเว้นแต่ผู้ ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนานิกายของศาสนาหรือลัทธินิยมทางศาสนา และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน
กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นน
 • รายชื่อและสัญชาติของกรรมการ สำหรับนิติบุคคลที่เป็นมูลนิธิ สมาคม หรือสหกรณ์
 • รายชื่อและสัญชาติของสมาชิกทุกคน สำหรับนิติบุคคลที่เป็นสมาคมหรือสหกรณ์
***เอกสารต้องมีการรับรองจดทะเบียนไว้ไม่เกิน 3 เดือน***

 • หนังสือมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคล
 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีของผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล
เอกสารเกี่ยวกับผู้บริหาร
 • หนังสือรับรองการแต่งตั้งผู้บริหาร
 • แบบสัญญาจ้าง
 • สำเนาแสดงวุฒิการศึกษาต้องไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สำหรับประเภทกวดวิชา ต้องเป็นปริญญาตรีทางการศึกษา
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงานสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือการสอน ไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมหลักฐานการจดทะเบียนการค้าของนิติบุคคลผู้รับรองการทำงาน สำหรับประเภทวิชาชีพ ประเภทศิลปะและกีฬา ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต ส่วนประเภทกวดวิชา ต้องมีประสบการณ์ ในการสอนไม่น้อย กว่า 3 ปี พร้อมหลักฐานแสดงประสบการณ์ในการสอน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองแพทย์ (มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยื่นคำร้อง)
 • รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน

ช่องทางการยื่นขอใบอนุญาต

ติวเตอร์คนไหนที่ศึกษาข้อมูลและเตรียมตัวที่จะเปิดโรงเรียนกวดวิชาแล้ว สามารถติดต่อยื่นขอใบอนุญาตได้ที่หน่วยงานของภาครัฐตามตารางด้านล่างด้วยตัวเอง รวมถึงทางช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกติดต่อผ่านทาง Biz Portal ที่จะพาไปยังบริการ e-service ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

ประเภท
สถานที่
ช่องทาง
ติดต่อด้วยตนเอง
 • กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา
 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา)
 • สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา




วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น
ติดต่อออนไลน์
 • เว็บไซต์กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ คลิกที่นี่
 • เว็บไซต์ระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) คลิกที่นี่


เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

การขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ผ่าน Biz Portal

เมื่อสนใจที่จะเปิดโรงเรียนกวดวิชาและต้องการจะยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ สามารถยื่นขอผ่านตัวกลางการดำเนินธุรกรรมเอกสารอย่าง Biz Portal ได้ รายการที่จะขอใบอนุญาตได้ จะมีแบบแสดงรายการภาษีป้าย ส่วนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ Biz Portal จะลิงก์โดยตรงไปยังหน้ายื่นคำขอออนไลน์ของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดย คลิกที่นี่

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปิดโรงเรียนกวดวิชา สามารถสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ผ่าน Biz Portal หรือใช้ Smart Quiz เพื่อคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ ทั้งนี้ Biz Portal ยังมีข้อมูลและเทรนด์ธุรกิจในปัจจุบันให้ศึกษาเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจอีกด้วย

ธุรกิจกวดวิชาจะยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับนักเรียนไทย นอกจากโรงเรียนกวดวิชาจะต้องจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน มีวิธีการสอนที่สนุก ดึงดูดผู้เรียนแล้ว การมีใบอนุญาตเปิดกวดวิชาวิชาตามกฎหมายก็สำคัญเช่นกัน
ดังนั้นหากมีความสนใจจะเริ่มธุรกิจนี้แล้วก็เริ่มขอใบอนุญาตได้เลย ผ่าน Biz Portal ที่นอกจากจะช่วยเรื่องเอกสารแล้ว ยังให้คำแนะนำต่าง ๆ กับติวเตอร์หลาย ๆ คนจนสามารถสร้างอนาคตของชาติให้เติบโตอย่างมีคุณภาพมากขึ้น

Link ที่เกี่ยวข้อง

คุณให้คะแนนบทความนี้เท่าไหร่

Sending

ขอบคุณสำหรับคะแนน
ต้องการแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ ?

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

แชร์ข้อมูลหรือคำแนะนำเพิ่มเติม ?

ความเห็นของคุณสำคัญกับเรา เพื่อปรับปรุงคุณภาพบทความ ให้มีประโยชน์กับทุกๆคนมากขึ้น
Sending

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สพร. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สพร. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ สพร. ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ สพร. รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สพร. ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ สพร. ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ สพร. จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ สพร. ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ สพร. แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า