เริ่มธุรกิจสปาง่าย ๆ ผ่าน Biz Portal

ในโลกยุคนี้ที่เกิดการแข่งขันสูง จนทำให้ผู้คนเกิดความเครียด ความเหนื่อยล้า หลายคนจึงเลือกเข้าสปาเพื่อผ่อนคลายจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้น ทำให้ธุรกิจสปาจึงเป็นที่น่าสนใจ แต่การเปิดธุรกิจสปาก็ดูเป็นเรื่องไม่ง่ายเสียทีเดียว เพราะต้องขอเอกสารมากมาย แต่ในยุคออนไลน์แบบนี้การใช้ Biz Portal จะช่วยทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น ด้วยการขอเปิดธุรกิจสปาง่าย ๆ ผ่าน Biz Portal จะต้องทำอย่างไรบ้างไปดูกันเลย

Link ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของธุรกิจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา)

หากพูดถึงสปา หลายคนคงมีภาพในหัวที่แตกต่างกันออกไป นับตั้งแต่กิจกรรมผ่อนคลายความเหนื่อยล้า กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ตลอดจนเป็นตัวช่วยเสริมความงาม ดังนั้นผู้ประกอบการควรศึกษาประเภทของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้แน่ชัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเริ่มต้นธุรกิจสปา โดยประเภทของสปาตามลักษณะการให้บริการ มีดังนี้

 • สปาเพื่อสุขภาพ ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพโดยวิธีการบำบัดด้วยน้ำและการนวดตามร่างกายเป็นหลัก อาจมีบริการเสริม เช่น โยคะ การนั่งสมาธิ การบำบัดด้วยอาหาร หรือแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ 
 • นวดเพื่อสุขภาพ กิจการด้านการนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความเมื่อยล้า หรือความเครียดด้วยวิธีการกด คลึง บีบ จับ ดัด ดึง ประคบ อบ หรือวิธีการอื่นตามศาสตร์ของการนวดเพื่อสุขภาพ
 • นวดเพื่อความงาม กิจการนวดในสถานที่เฉพาะ เช่น ร้านเสริมสวยหรือแต่งผมเพื่อความสวยงามด้วยวิธีการกด คลึง บีบ จับ ประคบ อบ หรือวิธีการอื่นตามศิลปะการนวดเพื่อเสริมความงาม 

* สปาทั้ง 3 ประเภทนี้ ไม่มีการบริการอาบน้ำให้

เงื่อนไขการขอเปิดธุรกิจสปา

ธุรกิจสปาได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก แต่ก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกิจนี้ ผู้ประกอบการควรพิจารณาถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ในการขอเปิดธุรกิจสปาตามพ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ระบุไว้ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้ โดยลักษณะของผู้ขอรับใบอนุญาต รวมทั้งผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคล มีดังนี้ 

 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 • ไม่เคยต้องโทษตามความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และการค้าประเวณี
 • ไม่มีโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติด
 • ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
 • ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและยังไม่พ้นกำหนดสองปีนับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต

เอกสารที่ใช้ในการขอใบอนุญาต

เมื่อพิจารณาเกณฑ์ต่าง ๆ แล้ว อีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญที่ผู้ประกอบการไม่ควรละเลย คือการเตรียมพร้อมในด้านเอกสาร มาดูกันว่าเอกสารที่จำเป็นในการขอใบอนุญาตประกอบด้วยอะไรบ้าง

 1. คำขอรับใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (แบบ สพส.1) ดาวน์โหลดได้ ที่นี่
 • เอกสารของผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ดังนี้

  บุคคลธรรมดา
  นิติบุคคล
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ใบรับรองแพทย์
   – ระบุไม่เป็นโรคต้องห้าม* ออกไม่เกิน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรอง
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลทั้งฉบับ
   – ระบุวัตถุประสงค์การประกอบกิจการเพื่อสุขภาพ ได้แก่ กิจการสปา กิจการนวดเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
  • ใบรับรองแพทย์ของผู้มีอำนาจลงนาม
   – ระบุไม่เป็นโรคต้องห้าม ออกไม่เกิน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรอง
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 • แผนผังในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ระบุจุดให้บริการต่าง ๆ เช่น จุดต้อนรับ เบาะนวด ห้องน้ำ จุดเตรียมอุปกรณ์ เป็นต้น พร้อมระบุพื้นที่รวมการให้บริการทั้งหมด (ขนาดกว้าง X ยาว มีหน่วยเป็นตารางเมตร)
 • สำเนาโฉนดหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ (กรณีผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจ)
 • สัญญาเช่า โดยผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องเป็นผู้เช่า
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า
  * กรณีผู้ให้เช่าเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำนาถูกต้องและประทับตราบริษัท) สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม
 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการประเภทร้านนวดหรือร้านสปา (ฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท (กรณีนิติบุคคล) 
 • เอกสารผู้ให้บริการนวดเพื่อสุขภาพและเพื่อความงามหรือ ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ดังนี้
   
  ผู้ให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ
  และเพื่อความงาม
  ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ

  • บัญชีรายชื่อผู้ให้บริการและพนักงานทุกคน
  • สำเนาใบรับรองเป็นผู้ให้บริการฯ (สพส. 14) หรือสำเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนฯ (สพส. 13)
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้บริการฯ (กรณีคนพิการทางสายตาแนบสำเนาบัตรผู้พิการทางสายตา)
  • สำเนาใบหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  • บัญชีรายชื่อผู้ให้บริการและพนักงานทุกคน
  • สำเนาใบรับรองเป็นผู้ให้บริการฯ (สพส. 14) หรือสำเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนฯ (สพส. 13)
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้บริการฯ (กรณีคนพิการทางสายตาแนบสำเนาบัตรผู้พิการทางสายตา)
  • สำเนาใบหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  • แบบคำขอแสดงความจำนงเป็นผู้ดำเนินการสปา
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้ดำเนินการสปา (ผู้จัดการร้าน)
  • สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสปา
  * รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าทุกใบ
  ** กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล แนบใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุลด้วย

ช่องทางการขอใบอนุญาต

เมื่อเตรียมพร้อมทั้งในด้านข้อมูลและเอกสารแล้ว ผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจสปาสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ด้วยตนเอง หรือยื่นขอใบอนุญาตผ่านช่องทางออนไลน์ Biz Portal ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ยื่นคำขอมากยิ่งขึ้น

ประเภท
สถานที่/ช่องทางให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
ติดต่อด้วยตนเอง
 • ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรณีเปิดกิจการในกรุงเทพมหานคร)
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (กรณีเปิดกิจการในจังหวัดอื่น)
เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดราชการหรือนักขัตฤษ์)
เวลา 08.30 – 16.30 น
(พัก 12.00 น. – 13.00 น.)
ติดต่อออนไลน์
 • เว็บไซต์ระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) คลิกที่นี่
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (กรณีเปิดกิจการในจังหวัดอื่น)
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ใบอนุญาตธุรกิจสปา ที่สามารถขอผ่าน Biz Portal

หากต้องการยื่นคำขอผ่านตัวกลางการดำเนินธุรกรรมเอกสารอย่าง Biz Portal ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายชื่อใบอนุญาตและเอกสารที่สามารถขอผ่าน Biz Portal ได้  ดังนี้

 • ขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร: กรณีพิเศษ
 • ขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร: กรณีอาคารขนาดใหญ่ ยื่นที่สำนักการโยธา
 • ขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร: กรณีอาคารขนาดใหญ่ ยื่นที่สำนักงานเขต
 • ขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร: กรณีอื่นๆ
 • ขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ต้องขออนุญาตก่อสร้างป้าย และ/หรือ ติดตั้งป้ายให้แล้วเสร็จก่อน โดยต้องยื่นแบบชำระภาษีป้ายภายใน 15 วันนับจากวันที่ติดตั้งป้ายแล้วเสร็จ)
 • ขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ : ประเภทกิจการ สปา
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ : ประเภทกิจการ นวดเพื่อสุขภาพ
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ : ประเภทกิจการ นวดเพื่อเสริมความงาม
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ : กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
 • ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นวดเพื่อสุขภาพ)
 • ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นวดเพื่อเสริมความงาม)

อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าต้องใช้เอกสารใดบ้าง สามารถสอบถามเจ้าหน้าทาง Biz Portal หรือเลือกใช้ตัวช่วย  Smart Quiz ให้แนะนำใบอนุญาตที่จำเป็นต้องขอ อีกทั้งบอกอัตราค่าธรรมเนียมและระยะเวลาดำเนินการได้

ธุรกิจสปาเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจ เพราะหลาย ๆ คนหันมาให้ความสำคัญกับ Well-being มากขึ้น และสนใจอยากเริ่มต้นทำธุรกิจนี้ ซึ่งจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับการเตรียมตัวอีกต่อไป เพราะมี Biz Portal คอยช่วยเหลือ พร้อมอำนวยความสะดวกในการการจัดการเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจนี้ให้ง่ายขึ้น หากสนใจลองคลิกเข้าชมเว็บไซต์ Biz Portal ไปพลาง ๆ ระหว่างมองหาแนวทางว่าควรเตรียมตัวอย่างไร ตรวจสอบรายละเอียดและเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเปิดร้านสปาได้อย่างหายห่วง

Link ที่เกี่ยวข้อง

คุณให้คะแนนบทความนี้เท่าไหร่

Sending

ขอบคุณสำหรับคะแนน
ต้องการแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ ?

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

แชร์ข้อมูลหรือคำแนะนำเพิ่มเติม ?

ความเห็นของคุณสำคัญกับเรา เพื่อปรับปรุงคุณภาพบทความ ให้มีประโยชน์กับทุกๆคนมากขึ้น
Sending

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สพร. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สพร. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ สพร. ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ สพร. รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สพร. ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ สพร. ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ สพร. จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ สพร. ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ สพร. แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า