การขออนุญาตเปิดสถานพยาบาลสัตว์ ผ่าน Biz Portal

น้อง ๆ สัตว์เลี้ยงเองก็เป็นสมาชิกสำคัญในครอบครัวของหลาย ๆ คน หากพวกเขาเจ็บป่วยขึ้นมา เจ้าของเองก็คงอยากให้ได้รับการรักษาที่ดี แต่การจะเปิดธุรกิจนี้ได้ ควรเข้าใจข้อกำหนด เงื่อนไข และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องให้ดีก่อนจะเริ่มต้นทำธุรกิจ อย่างไรก็ตามการเริ่มต้นเปิดกิจการและการขอใบอนุญาตในยุคนี้นั้นไม่ได้ซับซ้อนไปอย่างที่คิด ยิ่งถ้ามีตัวช่วยอย่าง Biz Portal ด้วยแล้วนั้น ก็จะช่วยลดขั้นตอน และทำให้การเริ่มต้นธุรกิจง่ายขึ้นมาก

Link ที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์ คืออะไร?

ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์ คือสถานที่ที่เน้นให้การดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง เช่น แมว หมา กระต่าย เป็นต้น ซึ่งเป็นโรคหรือมีความผิดปกติ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

 • ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน เช่น ต้องมีพื้นที่มากกว่า 20 ตารางเมตร ต้องไม่ประกอบกิจการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัตว์  มีการแบ่งแผนกและสัดส่วนที่ชัดเจน และอื่นๆ
 • ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน เช่น ต้องมีพื้นที่มากกว่า 90 ตารางเมตร มีสถานที่พักสัตว์ มีห้องผ่าตัดห้องปฏิบัติการที่มิดชิด และอื่นๆ 

คุณสมบัติของผู้ขอเปิดสถานพยาบาลสัตว์ เป็นอย่างไร

นอกจากจะต้องมีจิตใจรักสัตว์ และมีความรู้ในการดูแลพวกเขาแล้ว การเปิดสถานดูแลรักษาสัตว์ไม่ได้มีคุณสมบัติแค่นั้น ผู้ที่สนใจเริ่มทำธุรกิจประเภทนี้ควรเช็กว่ามีคุณสมบัติตามนี้หรือไม่

คุณสมบัติ ผู้ขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย        
 • ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่พ้นโทษมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท       
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต   
 • ไม่เป็นโรคตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนด อ่านเพิ่มเติม
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  

คุณสมบัติ ผู้ขอใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์

 • เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
 • ไม่เป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ (ผู้จัดการร้านหรือสาขา) จำนวน 2 แห่งอยู่แล้ว และต้องไม่เป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืนอยู่แล้ว 1 แห่ง ก็จะเปิดสถานพยาบาลสัตว์ประเภทนี้อีกไม่ได้ เว้นแต่จะขอใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน จึงจะสามารถทำได้
 • เป็นผู้ที่สามารถควบคุมดูแลกิจการของสถานพยาบาลสัตว์นั้นได้โดยใกล้ชิด

จะขอใบอนุญาต ควรเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เมื่อเช็กคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม คือเอกสารในการขอใบอนุญาต โดยจะมีทั้งเอกสารที่ต้องเตรียมเฉพาะสำหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท และเอกสารทั่วไปที่ต้องใช้ยื่นประกอบการขอใบอนุญาตโดยมีรายละเอียด ดังนี้

เอกสารที่ต้องเตรียมโดยเฉพาะของแต่ละใบอนุญาต

1 ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์

 • ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
 • วุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร
 • วัน-เวลา ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลสัตว์ของผู้ดำเนินการ (แบบ 2/1)

2 ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์

 • ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของ ผู้ซึ่งจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในสถานพยาบาลสัตว์ทุกคน
 • หนังสืออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์
 • ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์และใบอนุญาตให้ดำเนิ
 • การสถานพยาบาลสัตว์ฉบับเดิม
 • ใบรับรองแพทย์ มีอายุไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วันออก
 • หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในสถานพยาบาลสัตว์ (แบบ 1/4)ของผู้ซึ่งจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในสถานพยาบาลสัตว์ทุกคน
 • วุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร
 • เอกสารหรือหนังสือตอบรับจากหน่วยงานที่กำจัดขยะติดเชื้อ
 • เอกสารแสดงสิทธิในอาคาร
 • รายชื่อ เวลาทำการ ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (แบบ 1/3) ระบุรายชื่อสัตวแพทย์ทุกคน
 • ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 • ใบอนุญาตทำงาน Work permit

3 หนังสืออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์

 • ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.1)
 • ใบรับรองแพทย์ มีอายุไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วันออก
 • เอกสารแสดงสิทธิในสถานพยาบาลสัตว์
 • แผนที่แสดงที่ตั้งสถานพยาบาลสัตว์
 • แผนผังแสดงการแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารสถานพยาบาลสัตว์
 • แบบแปลนแบบร่างทางสถาปัตยกรรม ผังหลัก และผังบริเวณของสถานพยาบาลสัตว์ที่จะก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร
 • หนังสือขอความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เอกสารทั่วไปที่ใช้ยื่นประกอบ

อย่างไรก็ตามการเตรียมเอกสารสำหรับแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไป หากยังไม่มั่นใจว่าจะต้องเอกสารอะไรบ้าง สามารถทำ Quiz ใน Biz Portal เพื่อเช็กข้อมูลเพิ่มเติมได้

ขอใบอนุญาตได้ทางไหนบ้าง

ประเภทเอกสารใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์หนังสืออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์
เอกสารยืนยันตัวตน
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียน (ทร.14)

  - หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง (แบบ ช.3)
  - หนังสือรับรองนิติบุคคล
 • รูปถ่าย ภาพสี ขนาด 4×5 ซ.ม. (หน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

  หนังสือมอบอำนาจแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจค่าธรรมเนียม

  อย่างไรก็ตามการเตรียมเอกสารสำหรับแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไป หากยังไม่มั่นใจว่าจะต้องเอกสารอะไรบ้าง สามารถทำ Quiz ใน Biz Portal เพื่อเช็กข้อมูลเพิ่มเติมได้

  ขอใบอนุญาตได้ทางไหนบ้าง

  นอกจากที่ภาครัฐจะมีช่องทางให้ติดต่อด้วยตัวเองแล้ว ปัจจุบันยังสามารถขอผ่านทางออนไลน์ อย่าง Biz Portal ได้อีกด้วย โดยสามรถศึกษาเช็กว่าจะไปขอใบอนุญาตที่ไหนได้บ้างจากตารางด้านล่างนี้

  ประเภท
  สถานที่
  ช่องทาง
  ติดต่อด้วยตนเอง
  • กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ 69/1 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • โทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 4191,4192 โทรสาร 02-653-4444 ต่อ 419
  • สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแต่ละจังหวัด สามารถตรวจสอบได้ ที่นี่
  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
  ติดต่อผ่านระบบออนไลน์ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

  ผู้ประกอบการสามารถขอใบอนุญาตผ่านช่องทางที่สะดวกได้ แต่ปัจจุบันนี้นอกจากที่ Biz Portal จะพร้อมเปิดให้ขอใบอนุญาตได้ทุกเวลาแล้ว ยังมีช่องแชทไว้คอยให้คำปรึกษาหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมอีกด้วย

  หมายเหตุ ผู้ประกอบการควรดำเนินการขอใบอนุญาตให้เรียบร้อยก่อนเปิดให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์

  ขอใบอนุญาตอะไรผ่าน Biz Portal ได้บ้าง

  ปัจจุบันนี้สามารถขอเอกสารเพื่อเปิดสถานพยาบาลสัตว์ได้ ง่าย ๆ ทุกเวลาผ่าน Biz Porta โดยเอกสารและใบอนุญาตที่ขอผ่านออนไลน์ได้ ดังนี้

  • ขอหนังสืออนุมัติแผนการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์
  • ขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ (ต้องได้รับหนังสืออนุมัติแผนการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ก่อน)
  • ขอใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ (ต้องได้รับหนังสืออนุมัติแผนการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ก่อน)
  • ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ : กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
  • การขอใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (สำหรับกรณีขอใบรับรองฯ ใหม่เท่านั้น หากต้องการขอใบแทนใบรับรองฯ กรุณาเลือกการขอใบแทนใบรับรองฯ)
  • การขอใบแทนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์

  หากมีการขอดัดแปลงอาคาร หรือติดตั้งป้าย ต้องขอใบอนุญาต เช่น

  • ขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
  • ขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ต้องขออนุญาตก่อสร้างป้าย และ/หรือ ติดตั้งป้ายให้แล้วเสร็จก่อน โดยต้องยื่นแบบชำระภาษีป้ายภายใน 15 วันนับจากวันที่ติดตั้งป้ายแล้วเสร็จ)

  บางกรณี อาจมีใบอนุญาตที่ต้องมีหนังสือจากทางการหรือใบอนุญาตบางประเภทที่ต้องขอผ่านหน่วยงานโดยตรง โดยที่ Biz Portal จะลิ้งก์เว็บไซต์ไปให้ ได้แก่

  • ขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ผ่านระบบ “มาตรฐานปศุสัตว์” ของกรมปศุสัตว์)

  หากอยากมั่นใจว่าจะต้องขอใบอนุญาตอะไรบ้าง เพราะแต่ละคนนั้นอาจมีคุณสมบัติ และเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป สามารถทำ Quiz ใน Biz Portal เพื่อดูว่ามีใบอนุญาตแบบไหนที่ต้องขอก็ได้เช่นกัน

  ต่อใบอนุญาตอะไรได้บ้าง

  สำหรับผู้ประกอบการที่เปิดกิจการมาได้สักพักและใบอนุญาตก็ใกล้จะหมดอายุ ทาง Biz Portal ก็มีบริการให้ต่ออายุได้ด้วยเช่นกัน โดยสามารถขอต่อมากสุดถึง 6 รายการ คือ

  1. ต่ออายุหนังสืออนุมัติแผนการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์
  2. ต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์
  3. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อเนื่อง
  4. ต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์
  5. ต่ออายุใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์
  6. ต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร: กรณีพิเศษ

  จากที่คิดว่าการเปิดสถานพยาบาลสำหรับสัตว์นั้นจะเป็นเรื่องยาก เพราะใช้เอกสาร มีรายละเอียด และมีขั้นตอนซับซ้อนมากมาย แต่เมื่อให้ Biz Portal ช่วยเป็นตัวช่วยในการขอเอกสารให้ ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้น เมื่อมีคำถามเกี่ยวกับเอกสารหรือใบอนุญาตที่ต้องใช้ในการเปิดสถานพยาบาลสัตว์ ก็สามารถทำ Smart Quiz เพื่อตรวจสอบใบอนุญาตที่ต้องขอได้ตลอดเวลา หากมีจิตใจรักสัตว์ตัวน้อย ๆ พร้อมมีความสนใจอยากเริ่มธุรกิจที่ได้ดูแลอีกชีวิตให้ใบโลกนี้ สามารถเริ่มได้ง่าย ๆ วันนี้ที่ Biz Portal

  Link ที่เกี่ยวข้อง

  คุณให้คะแนนบทความนี้เท่าไหร่

  Sending

  ขอบคุณสำหรับคะแนน
  ต้องการแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ ?

  ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

  แชร์ข้อมูลหรือคำแนะนำเพิ่มเติม ?

  ความเห็นของคุณสำคัญกับเรา เพื่อปรับปรุงคุณภาพบทความ ให้มีประโยชน์กับทุกๆคนมากขึ้น
  Sending

  ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

  เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า

  ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

  คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

  ยอมรับทั้งหมด
  จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
   เปิดใช้งานตลอด

   คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สพร. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สพร. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

   คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ สพร. ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ สพร. รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สพร. ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ สพร. ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

  • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

   คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ สพร. จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

  • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

   คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ สพร. ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ สพร. แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

  บันทึกการตั้งค่า