ประกันสังคม

อยากขับรถเป็นอาชีพ ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะ!

การจะนำรถแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์ หรือรถสามล้อมาขับรับจ้างได้นั้น นอกจากต้องมีความสามารถในการขับรถ และเข้าใจกฎจราจรเป็นอย่างดีแล้ว จะต้องมีใบขับขี่ที่ใช้สำหรับการขับรถประเภทนั้น ๆ โดยเฉพาะด้วย เพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ใบขับขี่รถสาธารณะเป็นสิ่งสำคัญที่คนขับรถรับจ้างทุกคนต้องมี แม้จะเป็นเอกสารที่คล้ายกันกับใบขับขี่รถส่วนบุคคล แต่ก็มีความแตกต่างที่คนขับรถสาธารณะทุกคนต้องรู้ ส่วนจะมีขั้นตอนและวิธีการทำใบขับขี่สาธารณะอะไรบ้างนั้น อ่านรายละเอียดทั้งหมดจากบทความนี้ได้เลย

สารบัญ

Link ที่เกี่ยวข้อง

ประกันสังคม

ใบขับขี่รถสาธารณะ คืออะไร?

ใบขับขี่สาธารณะ คือ เอกสารที่ผู้ขับรถสาธารณะต่าง ๆ เช่น แท็กซี่ มอเตอร์ไซค์ และรถสามล้อ ฯลฯ ต้องมีติดตัวไว้ทุกครั้งในการเดินทาง โดยเฉพาะเวลาที่เจ้าหน้าที่ขอตรวจ จะได้มีเอกสารเอาไว้ใช้ยืนยันว่ามีความสามารถในการขับขี่ และได้รับอนุญาตให้ขับรถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ถ้าวันไหนลืมพกติดตัวก็ไม่เป็นปัญหา เพราะสามารถใช้ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์แทนได้ แสดงเป็นหลักฐานยืนยันตัวกับเจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน

ใบขับขี่สาธารณะมีอายุการใช้งานเท่ากัน 3 ปี และมีอยู่ 3 ประเภท คือ
 1. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
 2. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ  
 3. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

ใครบ้างที่ทำใบขับขี่รถสาธารณะได้

คนที่จะทำใบขับขี่รถสาธารณะได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 1. มีใบขับขี่รถส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ มาไม่น้อยกว่า 1 ปี เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถสามล้อส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
 2. ทำใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ และรถยนต์สามล้อสาธารณะ ต้องมีอายุ 22 ปีขึ้นไป ส่วนใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 3. มีความสามารถในการขับรถ และเข้าใจกฏจราจร
 4. ไม่มีโรคประจำตัว และร่างกายไม่พิการจนไม่สามารถขับรถได้
 5. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 6. ไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่
 7. ไม่เคยมีคดีเกี่ยวกับการขับรถ หรือโดนปรับตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป
 8. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีต่าง ๆ แต่หากเคยรับโทษ ต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
  • กรณีจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • กรณีจำคุกเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน
  • กรณีจำคุกเกิน 3 ปี ต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • กรณีอื่น ๆ เช่น โดนปรับ รอลงอาญา รอขึ้นศาล ต้องมีเอกสารทางคดีจากสถานีตำรวจมายืนยันชี้แจงเกี่ยวกับคดีความ
ประกันสังคม

ขั้นตอนเหมือนเดิม เพิ่มเติมแค่ตรวจประวัติ

การทำใบขับขี่สาธารณะมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 1. จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue Google play , iOS หรือเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก
 2. ยื่นเอกสารและคำขอ
 3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เช่น ทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นในการขับรถ ทดสอบสายตาทางลึก ทดสอบสายตาทางกว้าง และทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรกเท้า)
  รับการอบรม
  1. รถยนต์สาธารณะ และ รถยนต์สามล้อสาธารณะ ใช้เวลาอบรม 5 ชั่วโมง
  2. รถจักรยานยนต์สาธารณะ อบรม 3 ชั่วโมง
 4. การสอบข้อเขียน โดยจะต้องสอบให้ได้ 28 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน
 5. ขอตรวจสอบความประพฤติ หรือประวัติอาชญากร นำหนังสือที่ได้จากกรมการขนส่งทางบกไปยื่นที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตนเอง เพื่อดำเนินการตรวจประวัติ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 15-45 วัน โดยจะได้รับการแจ้งผลตรวจทางข้อความ SMS และผลตรวจจะถูกส่งไปที่กรมการขนส่งโดยอัตโนมัติ
 6. ชำระค่าธรรมเนียม (ปิดชำระค่าธรรมเนียม 15.30 น.)
 7. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ และรอรับใบขับขี่สาธารณะ

ผู้ขอสามารถไปทำใบขับขี่ได้ที่ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ โดยเช็กรายชื่อได้จากเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกโดยการทำใบขับขี่รถสาธารณะจะใช้เวลานานกว่าการทำใบขับขี่ส่วนบุคคล แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพราะมีขั้นตอนการตรวจประวัติอาชญากรรมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมอยู่ด้วย

เอกสารที่ใช้ในการทำใบขับขี่

เอกสารที่ใช้สำหรับการทำใบขับขี่รถสาธารณะ ทั้งการขอใหม่ การต่อใบขับขี่ และกรณีใบขับขี่หาย มีดังนี้
การทำใบขับขี่รถสาธารณะ (ขอใหม่) การต่อใบขับขี่รถสาธารณะ กรณีใบขับขี่รถสาธารณะหาย
 1. ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ เช่น ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
 2. บัตรประชาชนตัวจริง
 3. ใบรับรองแพทย์ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน
 1. ใบขับขี่สาธารณะของเดิม
 2. บัตรประชาชนตัวจริง
 3. ใบรับรองแพทย์ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน
 1. ใบแจ้งความ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นคำร้องขอทำใบขับขี่ใหม่
 2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

ขั้นตอนการทำใบขับขี่สาธารณะแบบขอใหม่ กับการต่อใบขับขี่ มีขั้นตอนที่ต่างกันไม่มาก เช่น เอกสารที่ต้องเตรียม การสอบข้อเขียน (การต่อใบขับขี่ ไม่มีการสอบข้อเขียน) แต่หากใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะเกิดหาย จะต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ หรือแจ้งความออนไลน์ เพื่อนำใบแจ้งความมาใช้เป็นเอกสารในการขอออกใบขับขี่ใหม่

สิ่งที่ต้องระมัดระวัง คือ ระยะเวลาในการต่อใบขับขี่ก่อนหมดอายุ โดยต้องไม่ปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี หากเกิน 1 ปีไปแล้ว แต่ยังไม่ถึง 3 ปี ต้องทดสอบข้อเขียนอีกครั้ง และในกรณีที่หมดอายุเกิน 3 ปี ต้องเริ่มต้นทำใหม่หมดเหมือนการทำใบขับขี่ครั้งแรก

เมื่อได้รู้ขั้นตอนของการขอรับใบขับขี่สาธารณะแล้ว ก่อนที่จะไปทำใบขับขี่เราต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็ว ซึ่งจะเห็นได้ว่าขั้นตอนในการทำจะมีความแตกต่างจากการทำใบขับขี่ส่วนบุคคลเล็กน้อย ตรงที่มีการเพิ่มขั้นตอนในการตรวจสอบประวัติอาชญกรรมเข้ามา ทั้งนี้ผู้ขับขี่รถสาธารณะทุกคนจะต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ตรงกับประเภทของรถของตัวเองด้วย เพื่อความถูกต้องและปลอดภัยของทั้งตัวผู้ขับและผู้โดยสารนั่นเอง

Link ที่เกี่ยวข้อง

ประกันสังคม

บทความที่เกี่ยวข้อง

เช็กให้ชัวร์คุณเป็นผู้ประกันตนแบบไหน ได้รับสิทธิอะไรบ้าง?

อยากขับเดลิเวอรี่ ต้องใช้ใบขับขี่แบบไหน

แจ้งความเอกสารหายออนไลน์ ไม่ต้องไปโรงพัก อยู่ไหนก็แจ้งได้ เพียง 5 ขั้นตอน

เช็กสิทธิ เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน สูงสุด 3,000 บาท

เงินผู้สูงอายุ รับเป็นเงินก้อน หรือ รายเดือนได้เมื่อไหร่?

เบี้ยผู้สูงอายุ คืออะไร? สิทธิสวัสดิการที่ผู้สูงวัยควรรู้

ขั้นตอนการยื่นภาษีประจำปี และข้อมูลการลดหย่อนภาษีที่ควรรู้

ตรวจสอบสิทธิ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท เงื่อนไขและขั้นตอนมีอะไรบ้าง