ประกันสังคม

ประกันตน ม.33 ว่างงาน ตกงาน ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินชดเชยได้

ตกงาน อย่าเพิ่งท้อใจ เพราะยังมีสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม ม.33 รองรับอยู่ ไม่ว่าคุณจะว่างงานจากเหตุผลอะไรก็ตาม แล้วไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไง ประกันสังคมจะเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกันตนให้มีเงินทุน และสามารถเริ่มต้นหางานใหม่ได้ โดยบทความนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกันตนได้รู้ถึงสิทธิและประโยชน์ที่ควรได้รับเมื่อต้องว่างงาน ตั้งสติให้ดีแล้ว แล้วมาหาคำตอบกันได้เลย

สารบัญ

Link ที่เกี่ยวข้อง

ประกันสังคม

ทำไมต้องขึ้นทะเบียนว่างงาน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าความรู้สึกกังวลและทุกข์ใจอาจเกิดขึ้นได้ เมื่อต้องตกอยู่ในสถานะคนว่างงาน ผู้ประกันตนสามารถขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด อีกทั้งขั้นตอนการขึ้นทะเบียนก็ไม่ได้ยุ่งยาก สามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้ เพียงทำให้ถูกต้องตามขั้นตอน ผู้ประกันตนก็จะได้รับความช่วยเหลือยามว่างงาน อย่างน้อยที่สุดก็จะช่วยให้มีเวลาหางานใหม่โดยไม่ต้องร้อนใจมากจนเกินไป ขึ้นทะเบียนไว้ สบายใจขึ้น

การขึ้นทะเบียนเมื่อต้องว่างงาน

 1. เป็นผู้ประกันตน ม.33 ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนว่างงาน ไม่ว่าจะลาออกเอง เลิกจ้าง หรือว่างงานจากเหตุสุดวิสัย (กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19)
 2. ว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป
 3. ขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางาน ภายใน 30 วัน เพื่อไม่ให้เสียสิทธิในการรับเงินทดแทน
 4. รายงานตัวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน เดือนละ 1 ครั้ง
 5. มีความพร้อมและสามารถทำงานที่จัดหาให้ได้
 6. ไม่ปฏิเสธการฝึกงาน
 7. ไม่ถูกเลิกจ้างในกรณีต่อไปนี้
  • ทุจริตต่อหน้าที่ กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
  • จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
  • ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน 
  • ขาดงาน 7 วันติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร
  • ประมาทจนทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายร้ายแรง
  • ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา
 1. ไม่เป็นผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
 2. ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนว่างงาน

ผู้ประกันตน ม.33 ที่ว่างงานสามารถขึ้นทะเบียนได้ด้วยตัวเอง โดยต้องทำตามขั้นตอนทั้งช่องทางออนไลน์ และ จุดบริการของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ช่องทาง
การขึ้นทะเบียน
ออนไลน์ ขึ้นทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์กรมการจัดหางาน ภายใน 30 วัน
จุดบริการสำนักงานประกันสังคม ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7) ได้ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน (ยกเว้น สำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1694 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.)

ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้

ช่องทางออนไลน์

ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์กรมการจัดหางาน โดยกรอกข้อมูล และอัปโหลดเอกสารที่จำเป็น ดังนี้

 1. ข้อมูลส่วนตัว
 2. วุฒิการศึกษา
 3. สถานะการออกจากงาน: ลาออก หรือเลิกจ้าง
 4. ข้อมูลต้องการหางานทำ: ค้นหาตำแหน่งงานว่าง หรือเลือกสมัครงาน
 5. ข้อมูลการประกอบอาชีพอิสระ: ระบุประเภทอาชีพ
 6. กรอกข้อมูลในแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สปส. 2-01/7
 7. แนบไฟล์สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์) ผ่าน 8 ธนาคาร ได้แก่ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรไทย ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.ซีไอเอ็มบีไทย ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย
ประกันสังคม

จุดบริการ สำนักงานประกันสังคม

นำส่งและยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมสาขาใกล้บ้าน โดยใช้เอกสารดังนี้

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)
 2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 4. หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตนออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส. 6 -09) (ถ้ามี)
 5. หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
 6. หนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย (กรณีผู้ประกันตนว่างงานจากเหตุสุดวิสัย)
 7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์) ผ่าน 10 ธนาคาร ดังนี้
ประกันสังคม

ธ.กรุงไทย

ประกันสังคม

ธ.กรุงศรีอยุธยา

ประกันสังคม

ธ.กรุงเทพ

ประกันสังคม

ธ.ไทยพาณิชย์

ประกันสังคม

ธ.กสิกรไทย

ประกันสังคม

ธ.ทหารไทยธนชาต

ประกันสังคม

ธ.ซีไอเอ็มบีไทย

ประกันสังคม

ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย

ประกันสังคม

ธ.ออมสิน

ประกันสังคม

ธ.ก.ส.

ไม่ถูกทอดทิ้งเมื่อต้องว่างงาน

ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทน ตามเงื่อนไขการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ดังนี้
กรณีว่างงาน
ความคุ้มครอง
ถูกเลิกจ้าง
- ได้รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้างรายวัน ครั้งละไม่เกิน 180 วัน/ปี
ลาออก หรือ สิ้นสุดสัญญาจ้าง
- ได้รับเงินทดแทน 30% ของค่าจ้างรายวัน ครั้งละไม่เกิน 90 วัน/ปี
การคำนวณเงินทดแทนทั้ง 2 กรณี ให้คิดจากฐานเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

*หาก 1 ปี มีการขอรับเงินทดแทนมากกว่า 1 ครั้ง เพราะถูกเลิกจ้าง หรือถูกเลิกจ้างและลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง สามารถรับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 180 วัน

หาก 1 ปี มีการขอรับเงินทดแทนมากกว่า 1 ครั้ง เพราะลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง สามารถรับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน

หมายเหตุ ในช่วงวันที่ 1 มีค. 2563 – 28 กพ. 2565 ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิเงินทดแทนในอัตราเฉพาะกิจ ดังนี้
 • กรณีเลิกจ้าง จ่าย 70% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 200 วัน
 • กรณีลาออก จ่าย 45% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน

สามารถรับเงินทดแทนได้ที่ไหน

สำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินทดแทนการขาดรายได้ตามสิทธิให้ผู้ประกันตน เดือนละ 1 ครั้ง ผ่านทางบัญชีเงินฝากธนาคารที่แจ้งไว้ในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางาน

รายงานตัวไว้ วางใจหายห่วง

เมื่อขึ้นทะเบียนว่างงานแล้ว ผู้ประกันตนจะต้องรายงานตัวตามนัดหมายในแต่ละเดือน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ทดแทน โดยสามารถรายงานตัวได้ทางเว็บไซต์กรมการจัดหางาน หรือไปรายงานตัวที่สำนักงานประกันสังคมสาขาใกล้บ้าน

* ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 รายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ E-service ของกรมการจัดหางาน

เงินสมทบที่ผู้ประกันตนทุกคนจ่ายไว้จะกลับมาช่วยเหลือท่านในยามลำบาก สำหรับผู้ประกันตนที่กำลังว่างงาน เราขอเป็นกำลังใจในวิกฤตินี้ และอย่าลืมขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิช่วยเหลือจากประกันสังคมเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง

Link ที่เกี่ยวข้อง

ประกันสังคม

บทความที่เกี่ยวข้อง

เช็กให้ชัวร์คุณเป็นผู้ประกันตนแบบไหน ได้รับสิทธิอะไรบ้าง?

อยากขับเดลิเวอรี่ ต้องใช้ใบขับขี่แบบไหน

แจ้งความเอกสารหายออนไลน์ ไม่ต้องไปโรงพัก อยู่ไหนก็แจ้งได้ เพียง 5 ขั้นตอน

เช็กสิทธิ เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน สูงสุด 3,000 บาท

เงินผู้สูงอายุ รับเป็นเงินก้อน หรือ รายเดือนได้เมื่อไหร่?

เบี้ยผู้สูงอายุ คืออะไร? สิทธิสวัสดิการที่ผู้สูงวัยควรรู้

ขั้นตอนการยื่นภาษีประจำปี และข้อมูลการลดหย่อนภาษีที่ควรรู้

ตรวจสอบสิทธิ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท เงื่อนไขและขั้นตอนมีอะไรบ้าง